Štvorec

Štvorec ABCD má stred S [-3, -2] a vrchol A [1, -3]. Určte súradnice ostatných vrcholov štvorca.

Správna odpoveď:

x1 =  -7
y1 =  -1
x2 =  -2
y2 =  2
x3 =  -4
y3 =  -6

Postup správneho riešenia:

s0=3 s1=2  x0=1 y0=3  d0=x0s0=1(3)=4 d1=y0s1=(3)(2)=1  nd n=d n,d=0  n0=d1=(1)=1 n1=d0=4  x1=s0d0=(3)4=7
y1=s1d1=(2)(1)=1
x2=s0+n0=(3)+1=2
y2=s1+n1=(2)+4=2
x3=s0n0=(3)1=4
y3=s1n1=(2)4=6Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: