Podobnosť trojuholníkov - príklady

 1. Obrátená Pytagorova veta
  pytagors Dané sú dĺžky strán trojuholníka. Rozhodnite, ktorý z nich je pravouhlý: Δ ABC: 80 dm, 60 dm, 100 dm ? Δ DEF: 69 cm, 86 cm, 22 cm ? Δ GHI: 86 mm, 11 mm, 96 mm ? Δ JKL: 48 cm, 60 cm, 36 cm ? Δ MNO: 52 cm, 55 cm, 50 cm ?
 2. Železnice
  railways Železnica má stúpanie 5.8 ‰. Aký je výškový rozdiel dvoch miest na trati vzdialených navzájom 5342 metrov?
 3. Podobnosť
  similar_triangle Sú dva pravouhlé trojuholníky navzájom podobné, ak prvý má ostrý uhol 20° a druhý má ostrý uhol 50°?
 4. Šesťuholník
  hexagon Je daný pravidelný šesťuholník ABCDEF. Ak je obsah trojuholníka ABC rovný 12, potom obsah šesťuholníka ABCDEF je rovný? Neviem, ako na to jednoducho prísť ....
 5. Stúpanie
  Mazda_RX7_1 Na dopravnej značke, ktorá informuje o stúpaní, je napísané 12.1%. Auto prešlo 8 km po tejto ceste. Aký výškový rozdiel auto prekonalo?
 6. Koeficient podobnosti
  eqlateral_triangles Pomer podobnosti dvoch rovnostranných trojuholníkov je 3.6 (t.j. 18:5). Dĺžka strany menšieho trojuholníka je 5.9 cm. Vypočítajte obvod a obsah väčšieho trojuholníka.
 7. Stúpanie
  scenic_road Cesta má stúpanie 1:15. Aký veľký uhol odpovedá takému stúpaniu?
 8. MO - trojuholníky
  metal Na stranách AB a AC trojuholníka ABC leží postupne body E a F, na úsečke EF leží bod D. Přmky EF a BC sú rovnobežné a súčasne platí FD:DE = AE:EB = 2:1. Trojuholník ABC má obsah 27 hektárov a úsečkami EF, AD a DB je rozdelený na štyri časti. Určite obsahy.
 9. Geodet
  XY Pole tvaru obecného trojúhelníku ABC se stranou AB, kde |AB| = 139 m, se má cestou XY rovnoběžnou se stranou AB rozdělit na dvě části stejných obsahů. Aká bude délka úsečky XY? Pomožte geodetovi...
 10. Trojuholník KLB
  rovnostranny_trojuholnik Daný je rovnostranný trojuholník ABC. Z bodu L ktorý je stredom strany BC tohto trojuholníka, je spustená kolmica k na stranu AB. Priesečník kolmice k a strany AB je označený ako bod K. Koľko % z obsahu trojuholníka ABC tvorí trojuholník KLB?
 11. Loď
  boat_ramp Sila 215 kg (2150 N) je nutná na vytiahnutie lode po rampe so sklonom 12° zvierajúcom s vodorovnou rovinou. Koľko váži loď?
 12. Uhol dopadu
  sfinga-a-cheopsova-pyramida-w-4066 Slnečné lúče dopadajú pod uhlom 60 °, vrhá slávna egyptská Cheopsova pyramída, ktorá je dnes vysoká 137,3 m tieň dlhý 79,3 m. Vypočítajte dnešný výšku susedné Chefrénovej pyramídy, ktorej tieň meria v tom istom okamihu 78,8 m a dnešné výšku neďalekej Mik
 13. Lietadlo
  tu-144 Letec pod sebou vidí časť zemského povrchu s rozlohou 200 000 km2. Ako vysoko letí?
 14. PT- euklid. vety
  euklidova_veta_trojuhelnik_nakres Vypočítajte strany pravouhlého trojuholníka ak odvesna a= 6cm a úsek na prepony, ktorý je priľahlý k druhej odvesne Cb je 5cm.
 15. P trojúholníky
  r_triangles Dĺžky odpovedajúcich si strán dvoch pravouhlých trojuholníkov sú v pomere 2: 5. V akom pomere sú ťažnice príslušné na preponám týchto pravouhlých trojuholníkov a v akom pomere sú obsahy týchto trojuholníkov? Menší pravouhlý trojuholník má odvesny 6 cm a 8.
 16. Podobnosť štvorcov
  squares2_1 Pomer podobnosti štvorcov ABCD a KLMN je 2,5. Obsah štvorca KLMN je väčší než obsah štvorca ABCD so stranou a : ?
 17. Lichobežník
  lichobeznik2 V lichobežníku ABCD (AB||CD) platí |AB| = 15cm, |CD|=7cm, |AC|=12cm, AC je kolmé na BC. Aký obsah má lichobežník ABCD?
 18. Kosínus
  theta Určte kosínus najmenšieho vnútorného uhla v pravouhlom trojuholníku s odvesnami 18 a 10 a preponou 20.591.
 19. Vidieť harmonický
  HarmonicMean Je pravda že veľkosť strednej priečky ľubovoľného lichobežníka je harmonickým priemerom veľkostí jeho základní? Dokážte to. Strednej priečka prechádza priesečníkom jeho uhlopriečok a je rovnobežná so základňami.
 20. Naklonená rovina
  naklonena_rovina Na naklonenú rovinu s uhlom sklonu 30° položím teleso (hmotný bod) s hmotnosťou 3 kg. Urči s akým zrýchlením sa teleso na naklonenej rovine pohybuje.

Máš zaujímavý príklad, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ho a my Ti ho skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.