Predpokladajme

Predpokladajme, že spotreba C závisí od príjmu y podľa funkcie C = a + by, kde a a b sú parametre. Sklon tejto funkcie je 0,8 a platí, že c je 50€, keď Y je 30€. Pre hodnoty parametrov a a b potom platí?

Správna odpoveď:

b =  0,8
a =  26

Postup správneho riešenia:

b=0,8
C = a + by  50=a+b 30 50=a+0,8 30  a=26  a=126=26  a=26Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: