Príklady na kvadratické rovnice

Počet nájdených príkladov: 326

 • Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica 5x2+bx+c=0 má korene x1 = 9 a x2 = -52. Vypočítajte koeficienty b a c.
 • Kvadratická rovnica
  parabola Riešte kvadratickú rovnicu: 3x2+93x+714=0
 • Kvadratická rovnica
  parabola Určite čísla b,c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 boli koreňmi kvadratickej rovnice: -3x 2 + b x + c = 0
 • Kvadratická funkcia
  eq2_graph Daná je kvadratická funkcia f: y = -5x2+4x+c s neznámym koeficientom c. Určte najmenšie celé číslo c, pre ktoré graf funkcie f pretína x-ovú os v dvoch rôznych bodoch.
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Kvadratická
  eq2 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x²- 2(x-7)²+5x=0
 • Kvadratická funkcia
  parabola Napíšte rovnicu kvadratickej funkcie ktorej patria body A ( -1, 10), B (2, 19), C (1,4)
 • Variačná rovnica
  fun2 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica (|x| +x) |x-3| = |x+1| v obore reálnych čísel?
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 • Rovnica
  calculator Rovnica x2+bx -176 =0 má jeden koreň x1=1. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Rovnica hyperboly
  hyperbola Napíšte rovnicu hyperboly so stredom S[0;0], ktorá prechádza bodmi: A[5;3] B[8; -10]
 • Rovnica kombinatorická
  combinatorics3 Riešte nasledujúcu rovnicu s variáciami, kombináciami a permutáciami: 4 V(2,x)-3 C(2,x+ 1) - x P(2) = 0
 • Premenná
  eq2 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 • Kombinácie
  math Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 990 kombinácií 2. triedy bez opakovania?
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: x2-4x+59=1
 • Rovnica kružnice
  circle_axes Nájdite rovnicu kružnice, ktorá sa dotýka osy y vo vzdialenosti 4 od počiatku a vysekne tetivu dĺžky 6 na osi x.
 • Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?