Vypočítajte 257

Vypočítajte súčet x-ových súradníc priesečníkov kružnice danej rovnicou (x - 1)2+ y2 = 1 a priamky danej parametricky x = t, y = t , kde  t∈R.

Správna odpoveď:

s =  1

Postup správneho riešenia:

k:(x  1)2+ y2 = 1 p:  x = t, y = t  (t1)2+t2=1  2t22t=0 2 ...  prvocˇıˊslo 0 NSD(2,2,0)=2  t2t=0  a=1;b=1;c=0 D=b24ac=12410=1 D>0  t1,2=2ab±D=21±1 t1,2=21±1 t1,2=0,5±0,5 t1=1 t2=0  x1=t1=1 x2=t2=0  s=x1+x2=1+0=1

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: