Aký je 3

Aký je súčet všetkých súradníc bodov, ktoré sú priesečníkmi priamky p: x = -1-2t, y = 5-4t, z = -3+6t, kde t je reálne číslo, so súradnicovými rovinami xy a yz?

Správna odpoveď:

s =  2

Postup správneho riešenia:

p: x = 12t, y = 54t, z = 3+6t  z=0 t1=(0+3)/6=21=0,5  x=0 t2=1/(2)=21=0,5  s1=(12 t1)+(54 t1)+0=(12 0,5)+(54 0,5)+0=1 s2=0+(54 t2)+(3+6 t2)=0+(54 (0,5))+(3+6 (0,5))=1  s=s1+s2=1+1=2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: