Souřadnicovými 19343

Jaký je součet všech souřadnic bodů, které jsou průsečíky přímky p: x = -1-2t, y = 5-4t, z = -3+6t, kde t je reálné číslo, se souřadnicovými rovinami xy a yz?

Správná odpověď:

s =  2

Postup správného řešení:

p: x = 12t, y = 54t, z = 3+6t  z=0 t1=(0+3)/6=21=0,5  x=0 t2=1/(2)=21=0,5  s1=(12 t1)+(54 t1)+0=(12 0,5)+(54 0,5)+0=1 s2=0+(54 t2)+(3+6 t2)=0+(54 (0,5))+(3+6 (0,5))=1  s=s1+s2=1+1=2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: