Obecná rovnice

Ve všech příkladech napište OBECNOU ROVNICI přímky, která je nějakým způsobem zadána.

A)přímka je dána parametricky: x = - 4 + 2p;y = 2 - 3p

B) přímka je dána směrnicově: y = 3x - 1

C) přímka je dána dvěma body: A [3; -3], B [-5; 2]

D) přímka protíná osu y v bodě 0; 6 a má směrnici k = 2

Výsledek

p1 = (Správná odpověď je: ) Správné
p2 = (Správná odpověď je: ) Správné
p3 = (Správná odpověď je: ) Správné
p4 = (Správná odpověď je: ) Správné

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Mat-1
Obecnou rovnici přímky získáme z parametrické rovnice přímky tak, že odstraníme parametr. Obecná rovnice ve tvaru ax + by + c = 0 není jednoznačná. Rovnice, které jsou navzájem svými násobky, popisují stejné přímky.

Rovnici každé přímky, která není rovnoběžná s osou y můžeme napsat ve tvaru y = kx + q. Tato rovnice se nazývá směrnicový tvar rovnice přímky. Číslo k se nazývá směrnice přímky.

Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: