Všeobecná rovnica

Vo všetkých príkladoch napíšte VŠEOBECNÚ rovnicami priamky, ktorá je nejakým spôsobom zadaná.

A) priamka je daná parametricky: x = - 4 + 2p; y = 2 - 3p

B) priamka je daná smernicovým tvarom: y = 3x - 1

C) priamka je daná dvomi bodmi: A [3; -3], B [-5; 2]

D) priamka pretína os y v bode 0; 6 a má smernicu k = 2

Výsledok

p1 = (Správna odpoveď je: ) Správne
p2 = (Správna odpoveď je: ) Správne
p3 = (Správna odpoveď je: ) Správne
p4 = (Správna odpoveď je: ) Správne

Postup správneho riešenia:

x=4+2p y=23p  3x=12+6p 2y=46p  p1:3x+2y+8=0=0:1
y=3x1  p2:3xy1=0=0:1
ax+by+c=0 c=19  a 3+b (5)+c=0 a (5)+b 2+c=0 a 3+b (5)+19=0 a (5)+b 2+19=0  3a5b=19 5a2b=19  Pivot:Riadok1Riadok2 5a2b=19 3a5b=19  Riadok253 Riadok1Riadok2 5a2b=19 3,8b=30,4  b=3,830,4=8 a=519+2b=519+2 8=7  a=7 b=8  p3:7x+8y+19=0=0:1
y=kx+q k=2  6=k 0+q 6=2 0+q  q=6  q=16=6  q=6  p4:y=2 x+6  p4:2xy+6=0=0:1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: