Priamka 8

Priamka p je daná predpisom y = 1/2 x - 1 . Priamka q je kolmá na priamku p a prechádza bodom A [1; 5]. Určte y-ovú súradnicu bodu, ktorý je priesečníkom priamky q s osou y.

Správna odpoveď:

y0 =  7

Postup správneho riešenia:

p: y = 1/2 x  1 A=(1,5)  p:2y=x2 p:x2y2=0  pq  q: 2x+y+c = 0  2 Ax+Ay+c=0 2 1+5+c=0  c=7  c=17=7  c=7  x0=0 2 x0+y0+c=0 y0=2 x0c=2 0(7)=7Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: