Osová súmernosť

Vypočítajte súradnice bodu B osovo symetricky s bodom A [-1, -3] pozdĺž priamky p: x + y - 2 = 0.

Správna odpoveď:

x2 =  5
y2 =  3

Postup správneho riešenia:

x1=1;y1=3 p: x+y2=0  q  p; A  q q:xy+c=0  x1y1+c=0 (1)(3)+c=0  c=2  c=12=2  c=2  q: xy2=0  S = p  q  x0+y02=0 x0y02=0  x0+y0=2 x0y0=2  Riadok2Riadok1Riadok2 x0+y0=2 2y0=0  y0=20=0 x0=2y0=2  x0=2 y0=0  x2=x1+2 x0=(1)+2 2=5
y2=y1+2 y0=(3)+2 0=3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: