Euklidovská vzdialenosť

Vypočítajte euklidovské vzdialenosti medzi predajňami A.B a C, ak:
A 45 0.05
B 60 0.05
C 52 0.09

Pričom prvý údaj je hmotnosť pečiva v gramoch a druhý je cena pečiva v €.

Správny výsledok:

|AB| =  15
|BC| =  8.0001
|AC| =  7.00011

Riešenie:

AB=(4560)2+(0.050.05)215|AB| = \sqrt{(45-60)^2+(0.05-0.05)^2 } \doteq 15
BC=(6052)2+(0.050.09)28.0001|BC| = \sqrt{(60-52)^2+(0.05-0.09)^2 } \doteq 8.0001
AC=(4552)2+(0.050.09)27.00011|AC| = \sqrt{(45-52)^2+(0.05-0.09)^2 } \doteq 7.00011Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!


Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramennom trojuholníku ABC je |AC|=|BC| = 13. |AB| = 10. Vypočítajte polomer vpísanej (r) a opísanej (R) kružnice.
 • Vypočítaj 50
  345 Vypočítaj zvyšné strany pravouhlého trojuholníka ak poznáš b= 4cm a vc = 2,4cm.
 • Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 27 a výška v = 17. Určite obvod trojuholníka.
 • Trojuholník ABC
  lalala V trojuholníku ABC so stranou BC dĺžky 2 cm je bod K stredom strany AB. Body L a M rozdeľujú stranu AC na tri zhodné úsečky. Trojuholník KLM je rovnoramenný s pravým uhlom pri vrchole K. Určte dĺžky strán AB, AC trojuholníka ABC.
 • Na ošetrenie
  vaha2_1 Na ošetrenie semenáčikov v lesnej škôlke sú k dispozícii 4 typy prípravkov P1, P2, P3, P4 z ktorých každý obsahuje 3 účinné látky L1, L2, L3 . Ich množstvá sú dané tabuľkou( počet jednotiek/kg). Treba namiešať 20 kg zmesi tak, aby vyrobené množstvo obsaho
 • Dvojnásobok riadku
  matrix_19 Hodnosť matice A je 3. Akú hodnosť bude mať táto matica, ak k jej prvému riadku pripočítame dvojnásobok druhého riadku.
 • Determinant
  matrix_13 Determinant jednotkovej matice sa rovná 7. Určte, koľko riadka obsahuje matice A.
 • Determinant inverznej
  det Determinant matice A má hodnotu 2. Akú hodnotu bude mať determinant inverznej matice k matici A.
 • Hodnosť 3
  matrix_15 Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o nej vieme povedať len toľko, že je singulárna.
 • Vektor PQ
  vectors_2 Zo zadaných súradníc bodov P = (5, 8) a Q = (6, 9), nájdite súradnice a veľkosť vektora PQ.
 • Matice
  matrix_3 Určite, koľkokrát je väčší determinant matice A, ktorý sa rovná 9 ako determinant jej inverznej matice.
 • Hodnosť matice
  matrix_14 Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o tejto matici vieme povedať, že je regulárna.
 • Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 • Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 • Determinant inv2
  matrix Determinant inverznej matice k matici B má hodnotu 0,25. Akú hodnotu má determinant matice B?
 • Medián
  statistics U 11 žiakov bol zaznamenaný počet vymeškaných hodín: 5,12,6,8,10,7,5,110,2,5,6. Určte medián.