Přímka

Napište rovnici přímky rovnoběžné s 9x + 3y = 8, která prochází bodem (-1, -4). Napište ve tvaru ax + by = c.

Správná odpověď:

a =  9
b =  3
c =  -21

Postup správného řešení:

9x+3y=21 9x+3y+21=0

a= 9
b=3
9·(-1)+3·(-4) = c

a = 9
b = 3
c = -21


c = -21/1 = -21
b = 3/1 = 3
a = 9/1 = 9

a = 9
b = 3
c = -21

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: