Kružnice

Dokažte, že rovnice k1 a k2 představují kružnice. Napište rovnici přímky, která prochází středy těchto kružnic.

k1: x2+y2+2x+4y+1=0
k2: x2+y2-8x+6y+9=0

Výsledek

p = (Správná odpověď je: p=x+5y+11=0) Nesprávné

Postup správného řešení:

k1:x2+y2+2x+4y+1=0 k2:x2+y28x+6y+9=0  (xx0)2+(yy0)=r2  k1:(x+1)2+(y+2)=22 k2:(x4)2+(y+3)2=42  S1[1,2] r1=2 S2[4,3] r2=4  ax+by+c=0  a (1)+b (2)+c=0 a 4+b (3)+c=0 a=1  a+2bc=0 4a3b+c=0 a=1  b=5 c=11  p=x+5y+11=0Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady:

 • Najděte
  intersect_circles Najděte průsečíky kružnic: x2 + y2 + 6 x - 10 y + 9 = 0 a x2 + y2 + 18 x + 4 y + 21 = 0
 • Soustava
  parabol Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 • Průsečík funkcí
  intersection_fn Urči průsečík funkcí. a) y=2x+3, y= -x+4 b) y=3x+7, y= -2x-3
 • Na přímce
  primka Na přímce p: x=4+t, y=3+2t, t jsou R, určete bod C, který má stejnou vzdálenost od bodů A[1,2] a B[-1,0].
 • Definiční obor
  eq2 Určete definiční obory funkcí: a/y=2x-1 b/y=5x/(2x+1) c/y=x2/(x2-9)
 • Vzdálenost bodů 2
  stredna_priecka Vypočítej vzdálenost bodů X[1,3] od středu úsečky x=2-6t, y=1-4t; t je z intervalu <0,1>.
 • Střed
  circle Vypočítejte súradnice středu kružnice: x2 +14x + y2 -4y +52 = 0
 • Úhel přímek
  lines Vypočítejte úhel dvou přímek y=x-21 a y=-2x+14
 • Parametrický tvar
  vzdalenost Vypočítejte vzdálenost bodu A[2,1] od přímky p: X=-1+3t Y=5-4t Přímka p má parametrický tvar rovnice přímky. ..
 • Nelineární rovnice
  q2_non_linear Vyřešte soustavu - systém nelineárních rovnic: 3x2-3x-y=-2 -6x2-x-y=-7
 • Z9–I–1 2018 čísla
  hyperbola Najděte všechna kladná celá čísla x a y, pro která platí: 1/x + 1/y = 1/4
 • Anténky
  antenas Když mi dáš dvě antény budeme mít stejně a ty když mi zas daš tvé dvě antény budu mít 5× tolik co ty. Kolik mají oba antének.
 • Dotyčnica elipsy
  ellipseTangent Najděte dotyčnici elipsy 9 x2 + 16 y2 = 144, která má sklon k = -1
 • Souměrnost
  symmetry Najděte obraz A´ bodu A[1,2] v osové souměrnosti s osou p: x=-1+3t, y=-2+t (t = jsou realná čísla)
 • Soustava rovnic
  matrix Vyřeš soustavu rovnic libovolnou metodou a proveď zkoušku: 2(x+y)-3(y+2)= -1 x+2/3y-6=2
 • Řešte
  linear_eq Řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 1,5x+1,2y=0,6 0,8x-0,2y=2
 • Priamky 2
  linear_eq Vyřeš soustavu grafickou metodou: x+y=8 2x-y=1