Kružnice

Dokážte, že rovnice k1 a k2 predstavujú kružnice. Napíšte rovnicu priamky, ktorá prechádza stredmi týchto kružníc.
k1: x2+y2+2x+4y+1=0
k2: x2+y2-8x+6y+9=0

Výsledok

p = (Správna odpoveď je: p=x+5y+11=0) Nesprávne

Postup správneho riešenia:

k1:x2+y2+2x+4y+1=0 k2:x2+y28x+6y+9=0  (xx0)2+(yy0)=r2  k1:(x+1)2+(y+2)=22 k2:(x4)2+(y+3)2=42  S1[1,2] r1=2 S2[4,3] r2=4  ax+by+c=0  a (1)+b (2)+c=0 a 4+b (3)+c=0 a=1  a+2bc=0 4a3b+c=0 a=1  b=5 c=11  p=x+5y+11=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: