Prechádza 82394

Určite rovnicu kružnice, ktorá prechádza bodom M(-1,2) a N( 3,0) a ktorej stred leží na priamke p: x=-3+t, y=-1+t,

Správna odpoveď:

e : (x-3)^2+(y-5)^2=25

Postup správneho riešenia:

M=(1,2) N=(3,0)  p: x=3+t, y=1+t  S=(x0,y0)  SN=SM=r SN2=SM2=r2  ((3+t)Mx)2+((1+t)My)2=((3+t)Nx)2+((1+t)Ny)2 ((3+t)(1))2+((1+t)2)2=((3+t)3)2+((1+t)0)2  4t=24  t=424=6  t=6  x0=3+t=3+6=3 y0=1+t=1+6=5  r=(x0Mx)2+(y0My)2=(3(1))2+(52)2=5  e: (xx0)2+(yy0)2=r2  e:(x3)2+(y5)2=25Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: