Kružnice

Kružnice se dotýká dvou rovnoběžek p a q, její střed leží na přímce a, která je sečnou obou přímek.

Napište její rovnici a určete souřadnice středu a poloměru.

p: x-10 = 0
q: -x-19 = 0
a: 9x-4y+5 = 0

Výsledek

xS =  -4.5
yS =  -8.88
r =  NAN

Řešení:

A=pa=[10;0] B=qa=[19;0] S=AB2=[4.5;8.88] tp;tq;St t:+y+1=0 T=pt=[10;NAN] A = p \cap a = [10; 0] \ \\ B = q \cap a = [-19; 0] \ \\ S = \dfrac{ AB }{2} = [-4.5; -8.88] \ \\ t \perp p ; t \perp q; S \in t \ \\ t: +y +1 = 0 \ \\ T = p \cap t = [10; NAN] \ \\
yS=(23.75+(41.5))/2=718=8.88y_{ S }=(23.75+(-41.5))/2 = - \dfrac{ 71 }{ 8 } = -8.88
r=SA=(xSxT)2+(ySyT)2=NAN  (x+4.5)2+(x+8.88)2=NAN2 r = |SA| = \sqrt{ (x_S-x_T)^2+(y_S-y_T)^2 } = NAN \ \\ \ \\ (x +4.5)^2+(x +8.88)^2 = NAN^2 \ \\Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 1 komentář:
#
Žák
Pokud je S středem bodů A,B, tak jeho souřadnice y se rovná nule

avatar

Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd. Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici? Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Kružnice
  touch_circle Najděte rovnice kružnic, které procházejí body A (-2; 4) a B (0, 2) a dotýkají se osy x.
 2. Střed
  circle Vypočítejte súradnice středu kružnice: ?
 3. Kružnice
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítejte souřadnice středu kružnice S [x0, y0] a poloměr kružnice r.
 4. Určete 3
  lines_9 Určete průsečík dvou přímek p a q je-li. : p:3y+2x-5=0 q:4x+7y-11=0
 5. Přímka
  lines_1 Napište rovnici přímky rovnoběžné s 9x + 3y = 8, která prochází bodem (-1, -4). Napište ve tvaru ax + by = c.
 6. Ve společnosti
  family_34 Ve společnosti jsou muži, ženy a děti. Mužů je 3x více než žen, dětí je o 5 více než žen. Kdyby přišlo ještě 6 mužů a 6 žen, mužů by byla polovina společnosti Kolik je žen, mužů a dětí?
 7. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 8. Hra o body
  men Petr získal při hře 18 bodů, Jirka polovinu, Roman získal o 3 body méně než Petr a Zdeněk o bod méně než Jirka. Zjisti, kolik bodů získal Zdeněk.
 9. Soustava
  parabol_1 Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 10. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 11. Loptová hra
  lopta_3 Richard, Denis a Denisa vstřelili spolu 932 branek. Denis vstřelil o 4 branky více než Denisa, ale Denis vstřelil o 24 branek méně než Richard. Určete počet branek u každého hráče.
 12. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 13. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 14. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 15. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 16. PT 17
  rt Pravoúhlý trojúhelník má přeponu 17 cm. Pokud zmenšíme obě odvěsny o 3 cm, zmenší se přepona o 4 cm. Urči délky odvěsen.
 17. Odvěsny
  pyt_theorem Přepona pravoúhlého trojúhelníka je 41 a součet odvěsen je 49. Určete velikost odvěsen.