Koeficienty 59791

Jaká je rovnice přímky, jejíž průsečík x je -3 a průsečík y je -4? Najděte koeficienty A, B, C v rovnici normální čáry: Ax + By = C

Správná odpověď:

A =  4
B =  3
C =  -12

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: