Koeficienty 59791

Jaká je rovnice přímky, jejíž průsečík x je -3 a průsečík y je -4? Najděte koeficienty A, B, C v rovnici normální čáry: Ax + By = C

Správná odpověď:

A =  4
B =  3
C =  -12

Postup správného řešení:

U=(3,0) W=(0,4)  3 ...  prvocˇıˊslo 4=22 NSN(3,4)=223=12  C=NSN(3,4)=12  A Ux+B Uy=C A Wx+B Wy=C A (3)+B 0=(12) A 0+B (4)=(12)  3A=12 4B=12  B=412=3 A=312=4  A=4 B=3  4x+3y=12 4x+3y+12=0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: