Parametrické rovnice

Sú dané body A(1,2), B(4,-2) a C(3,-2) . Nájdite parametrické rovnice priamky, ktorá:

a) Prechádza bodom C a je rovnobežná s priamkou AB,
b) Prechádza bodom C a je kolmá k priamke AB.

Správna odpoveď:

p1 = 1
p2 = 1

Postup správneho riešenia:

A(1,2), B(4,2) ; C ( 3,2) v = AB =(41,22) = (3,4) n =  AB = (4,3) n , v = 0  3 (4) +(4) (3)=0  p1: x = 3  3t y = 2 4t  p1=1
p1: x = 3  4t y = 2 3t  p2=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: