Parametrické rovnice

Sú dané body A(1,2), B(4,-2) a C(3,-2) . Nájdite parametrické rovnice priamky, ktorá:

a) Prechádza bodom C a je rovnobežná s priamkou AB,
b) Prechádza bodom C a je kolmá k priamke AB.

Výsledok

p1 = (Správna odpoveď je: 1) Nesprávne
p2 = (Správna odpoveď je: 1) Nesprávne

Postup správneho riešenia:

A(1,2),B(4,2);C(3,2) v=AB=(41,22)=(3,4) n=AB=(4,3) n,v=0 3 (4)+(4) (3)=0  p1:x=33t y=24t  p1=1
p1:x=34t y=23t  p2=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: