Kolineárne body

Ukážte, že body A (-1,3), B (3,2), C (11,0) sú kolineárne (ležia na jednej priamke).

Správna odpoveď:

x =  1

Postup správneho riešenia:

BA = (x1,y1) CA = (x2,y2)  x1=3(1)=4 y1=23=1  x2=11(1)=12 y2=03=3  k1=x2/x1=12/4=3 k2=y2/y1=(3)/(1)=3  k1=k2  3 (4, 1) = (12, 3) 3   BA = CA x=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: