Kalkulačka rovnica s komplexnými číslami


   


Zadanie obsahuje znak rovnítka (rovná sa) a preto riešim ďalej ako rovnicu (alebo sústavu rovníc, kvadratickú, kubickú rovnicu).

Riešenie:

Rovnica nie je lineárna.

Výpočet:

2((z+i/2)/(1i))=2(4z+5i) 

Textové riešenie:

(-7+i)z+-0.5-9.5i=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 48-14i
D complex ... Rovnica má dva komplexné korene

z1 = 0
z2 = 0

P = {0}