Columbus

Vypočítajte silu ktorou na seba pôsobia dve guľôčky s nábojmi +3 μC a - 4 μC ak sú od seba vzdialené 60 mm. Počítajte s vplyvom prostredia ako pre vákuum (k = 9.109 m/F).

Výsledok

F =  30.363 N

Riešenie:

Textové riešenie F =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 1 komentár:
#1
Žiak
elektrostatika  - Kolumbusov zakon a prevody jednotiek...

avatar

Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 2. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 3. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 4. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 5. Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 6. Sarrussovo pravidlo
  matrix_25 Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.
 7. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 8. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 9. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 10. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 11. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 12. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 13. V cukrárni
  ice_cream V cukrárni predávajú 5 druhov zmrzlín. Koľkými spôsobmi si môžem kúpiť 3 druhy, ak mi na poradí zmrzlín nezáleží?
 14. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 15. Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?
 16. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 17. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17