Základné funkcie - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 3374

 • Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 • Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10
 • Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 • Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 123] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 4x
 • Priesečníky
  linearna Určte priesečníky grafu funkcie sa súradnicovými osami: f (x): y = x + 3/5
 • Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4
 • Kvadratická funkcia
  parabola_2 Napíšte rovnicu kvadratickej funkcie ktorej patria body A ( -1, 10), B (2, 19), C (1,4)
 • Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 • Asymptota
  asymptote Určitě vertikální asymptotu funkce ?.
 • Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 • Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 • Štvrťka
  quarter_1 Akým číslom v percentách sa da vyjadrit štvrtina celku?
 • Lineárna funkcia
  intersection_fn_1 Aká je rovnica lineárnej funkcie prechádzajúcej cez body: a) A (0,3), B (3,0) b) A (-2,-6), B (3,4)
 • RR trojuholník
  trojuholnik V rovnoramennom trojuholníku tvorí dĺžka základne 75% dĺžky ramena. Vypočítaj obsah trojuholníka, ak obvod je 22 cm.
 • Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 • Hodnota
  exp_15 Určte hodnotu tohto výrazu: 4!·2^-5
 • Semiačko
  seed Koľko semien z 1000 vyklíčilo, ak nevykličilo 23%?
 • Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 • Kvadratická funkcia
  eq2_graph Daná je kvadratická funkcia f: y = -5x2+4x+c s neznámym koeficientom c. Určte najmenšie celé číslo c, pre ktoré graf funkcie f pretína x-ovú os v dvoch rôznych bodoch.
 • Percentá
  percent2 Vyjadrite v percentách:

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .