Kalkulačka reálne číslaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s reálnymi číslami, prirodzenými, celými, racionálnymi a aj iracionálnymi číslami. Zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými reálnymi číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť reálne čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka reálnych čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť reálne čísla.

Príklady použitia:

sčítanie reálnych čísel: -3/2 + pi/2
odčítanie reálnych čísel: 32.14 - 67.32
zátvorky: sin(pi/2) * (1.1+2.2+3.3)
komplexný príklad: priorita operátorov a zátvorky: 3⋅[8−(−1) + (−3)÷(−3)]^2

Reálne čísla v slovných úlohách:

 • Rovnajú sa
  compass Rovnajú sa nasledovné výrazy? -6 3 = (-6) 3 Príklad je na párnu a nepárnu mocninu záporného čísla - striedanie znamienok.
 • Komplexné
  cplx Sú tieto čísla 2i, 4i, 1+2i, 8i, 3+2i, 4+7i, 8i, 8i+4, 5i, 6i, 3i komplexné?
 • Konjugované
  Complex_conjugate_picture.svg Nájdite dve imaginárne čísla, ktorých súčet je reálne číslo. Ako súvisia tieto dve imaginárne čísla? Aký je ich súčet?
 • Hĺbka
  diver Potápači v namerali hĺbku 104 m. Do štyrikrát menšej hĺbky chcú umiestniť výskymnú sondu. Do akej hĺbky bude umiestnená sonda ?
 • Číselna os
  osa Aké číslo je na číselnej osi presne v strede medzi číslami 9,8 a -2,4?
 • Z8-I-6 MO 2017
  axes Priamka predstavuje číselnú os a vyznačené body zodpovedajú číslam a, −a, a + 1, avšak nie nutne v tomto poradí. Zostrojte body, ktoré zodpovedajú číslam 0 a 1. Preberte všetky možnosti.
 • Logaritmická rovnica
  nat_log_ln Vypočítajte koreň rovnice: log27(10x + 77) = 0
 • Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 123] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 4x
 • Kvadratická rovnica
  parabola Určite čísla b,c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 boli koreňmi kvadratickej rovnice: -3x 2 + b x + c = 0
 • Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 • Dvojnasobok čisla
  numbers Dvojnásobok čisla -23,6 odčítajte od rozdielu čísel -130 a -40,2.
 • Otvorené intervaly
  intervals.svg Dané sú otvorené intervaly A=(x-2; 2x-1) a B=(3x-4; 4). Nájdite najväčšie reálne číslo, pre ktoré platí A ⊂ B.
 • Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 • Prevrátené čísla
  reciprocal K daným reálnym číslam vypočítajte prevrátené čísla.
 • Odmocnina
  sq_root Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: cbrt (sqrt[2] (sqrt[4] (6))) = sqrt[n] (6)
 • Kotangens
  sin_cos Ak je uhol α ostrý uhol, pre ktorý platí cotg α = 1/3. Určite hodnoty sin α, cos α, tg α.
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?


slovné úlohy - viacej »