Pomer veľkostí strán

Zo sínusovej vety urč pomer veľkostí strán trojuholníka, ktorého uhly sú 30°, 60°, 90°.

Výsledok

r = (Správna odpoveď je: 1/1.73206/2) Nesprávne

Riešenie:

r1=sin(30 rad)=sin(30 π180 )=sin(30 3.1415926180 )=0.5 r2=sin(60 rad)=sin(60 π180 )=sin(60 3.1415926180 )=0.86603 r3=sin(90 rad)=sin(90 π180 )=sin(90 3.1415926180 )=1  r=r1:r2:r3 r=0.5:0.86603:1 r=1:1.73206:2r_{1}=\sin( 30 ^\circ \rightarrow\ \text{rad})=\sin( 30 ^\circ \cdot \ \dfrac{ \pi }{ 180 } \ )=\sin( 30 ^\circ \cdot \ \dfrac{ 3.1415926 }{ 180 } \ )=0.5 \ \\ r_{2}=\sin( 60 ^\circ \rightarrow\ \text{rad})=\sin( 60 ^\circ \cdot \ \dfrac{ \pi }{ 180 } \ )=\sin( 60 ^\circ \cdot \ \dfrac{ 3.1415926 }{ 180 } \ )=0.86603 \ \\ r_{3}=\sin( 90 ^\circ \rightarrow\ \text{rad})=\sin( 90 ^\circ \cdot \ \dfrac{ \pi }{ 180 } \ )=\sin( 90 ^\circ \cdot \ \dfrac{ 3.1415926 }{ 180 } \ )=1 \ \\ \ \\ r=r_{1}:r_{2}:r_{3} \ \\ r=0.5:0.86603:1 \ \\ r=1:1.73206:2Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Postupnosť
  mandlebrot Nájdite spoločný pomer (tzv. kvocient, resp. koeficient) postupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875. Pomer zapíšte ako desatinné číslo zaokrúhlené na desatiny.
 2. Dva trojuholníky SSU
  ssa Dva trojuholníky môžu byť vytvorené z uvedených informácií. Použite sínusovú vetu na riešenie trojuholníkov: A = 59°, a = 13, b = 14
 3. Medián a modus
  dice_3 Radka vykonala 50 hodov hracou kockou. Do tabuľky zaznamenala početnosti padnutia jednotlivých stien kocky Číslo steny 1 2 3 4 5 6 početnosť 8 7 5 11 6 13 Vypočítajte modus a medián čísel stien, ktoré Radke padli.
 4. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 5. Zákony zachovania
  obrazok Mechanik má jednu 1.2 m vysokú, 0.12 m širokú platformu a niekoľko malých teliesok (guľôčky) rôznej hmotnosti (m), ktoré kĺžu po platforme bez trenia (zanedbajte moment zotrvačnosti teliesok) a má aj niekoľko pružín s konštantou k1, k2, k3 zanedbateľnej hm
 6. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 7. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 8. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 9. Medián
  statistics U 11 žiakov bol zaznamenaný počet vymeškaných hodín: 5,12,6,8,10,7,5,110,2,5,6. Určte medián.
 10. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 11. Sarrussovo pravidlo
  matrix_25 Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.
 12. Zlomková čiara
  eq2_11 Riešte v RxRxR sústavy 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi: 1/2 x+3/4 y=6z 2x-z=10 1/2 2z+x=2y+7 pozn. : / je zlomková čiara
 13. Determinant inverznej matice
  matrix_1 Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 14. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 15. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 16. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 17. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.