V rovine

V rovine je daný trojuholník ABC. A(-3,5), B(2,3), C(-1,-2) zapíšte súradnice vektorov u, v, w ak u=AB, v=AC, w=BC. Zapíšte súradnice stredov úsečiek SAB(. .), SAC(. .. ), SBC(. .. )

Správna odpoveď:

u0 =  5
u1 =  -2
v0 =  2
v1 =  -7
w0 =  -3
w1 =  -5
x0 =  -0,5
y0 =  4
x1 =  -2
y1 =  1,5
x2 =  0,5
y2 =  0,5

Postup správneho riešenia:

A0=3;A1=5 B0=2;B1=3 C0=1;C1=2  u=(u0,u1)=AB=BA  u0=B0A0=2(3)=5
u1=B1A1=35=2
v=(v0,v1)=AC=CA  v0=C0A0=(1)(3)=2
v1=C1A1=(2)5=7
w=(w0,w1)=BC=CB  w0=C0B0=(1)2=3
w1=C1B1=(2)3=5
S0=(x0,y0)=AB/2  x0=(A0+B0)/2=((3)+2)/2=0,5
y0=(A1+B1)/2=(5+3)/2=4
S1=(x1,y1)=AC/2  x1=(A0+C0)/2=((3)+(1))/2=2
y1=(A1+C1)/2=(5+(2))/2=1,5
S2=(x2,y2)=BC/2  x2=(B0+C0)/2=(2+(1))/2=0,5
y2=(B1+C1)/2=(3+(2))/2=0,5Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: