Stred

Vypočítajte súradnice stredu kružnice:

x2+10x+y2+8y+37=0


Správna odpoveď:

x0 =  -5
y0 =  -4

Postup správneho riešenia:

(xx0)2+(yy0)2=r2 x22xx0+x02+y22yy0+y02r2=0 x2+10x+y2+8y+37=0  x0=210=5
y0=28=4 r=2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: