Trojuholník
Prosím prosím zadajte čo o trojuholníku viete:
Definícia symbolov ABC trojuholníka

Kalkulačka rieši trojuholník zadaný troma jeho vlastnosťami. Každý trojuholník má šesť hlavných vlastností - tri strany a, b, c (dĺžky strán) a tri uhly (α, β, γ). Klasická trigonometrická úloha je zo zadaných troch vlastností dopočítať zvyšné tri. Naša kalkulačka samozrejme rieši trojuholníky zo zadaných ľubovoľných kombinácií hlavných a aj odvodených vlastností, ako sú napr. plocha, obvod, výsky, ťažnice. Zvyčajne troma stranami (sss), strana-uhol-strana, uhol-strana-uhol.

Ako vypočíta (vyrieši) táto trojuholníkova kalkulačka trojuholník?

Výpočet obecného trojuholníka má dve fázy:
 1. expertná fáza - ktorá je rôzna pre rôzne zadané úlohy. Zo zadaných údajov sa kalkulačna snaží vypočítať veľkosti troch strán trojuholníka. Na zadané údaje postupne aplikuje bázu znalostí, ktorú predstavujú najmä vzťahy medzi jednotlivými parametrami trojuholníka. Tie sa postupne vhodne aplikujú a kombinujú a vypočítavajú sa ďaľšie a ďaľšie parametre trojuholníka. Toto sa iteruje až kým trojuholník ma vypočítané všetky tri strany.
  Napríklad z daného obsahu trojuholníka a príslušnej strany, dopočíta sa príslušná výška. Zo známej výšky a uhla sa môže dopočítať priľahlá strana atď. Používajú sa znalostí napr. vzorce (vzťahy) Pytagorova veta, sínusová veta, kosínusova veta, Herónov vzorec, riešia rovnice a sústavy rovníc.
 2. druhá fáza je dopočet vlastností trojuholníka zo známych dĺžok troch jeho strán

Príklady ako zadať trojuholník:


a=3 b=4 c=5 ... výpočet trojuholníka z troch strán a,b,c.
B=45 c=10 a=9 ... výpočet trojuholníka z dvoch strán a,c a nimi zovretého uhla B.
A=25 C=80 b=22
A=35 C=26 a=10
a=3 C=90 c=5 ... ako vložiť pravouhlý trojuholník.
a=3 β=25 γ=45 ... trojuholník - výpočet, ak viem stranu a dva uhly.
a=3 β=25 S=12 ... trojuholník - výpočet, ak viem stranu, uhol a plochu trojuholníka.
S=2.5 c=2 b=4 ... nájdi stranu a ak viem strany b,c a plochu trojuholníka S.
ta=1 b=2.5 c=2 ... výpočet trojuholníka, ak viem jednu tažnicu a dve ľubovoľné strany.
ta=1 tb=2.5 tc=2 ... výpočet trojuholníka z ťažníc.
va=220, vb=165 vc=132 ... výpočet trojuholníka ak sú známe tri výšky.
a=7 β=40 tc=5 ... výpočet trojuholníka ak je známa strana, uhol, ťažnica.
a:b:c=2:3:4 S=2.5 ... výpočet trojuholníka ak je známy pomer strán a obsah.
A:B:C=1:4:5 a=2 ... výpočet trojuholníka ak je známy pomer vnútorných uhlov a jedna strana.
Čo znamenajú symboly?

a, b, c ... strany BC, AC, AB
A, B, C alebo α, β, γ ... vnútorné uhly
va, vb, vc ... výšky
ta, tb, tc ... ťažnice
S ... obsah
o ... obvod
s ... semiperimeter (poloobvod)Trojuholníky v slovných úlohách:

 • Stredná priečka
  Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 • Úhly 20
  V trojuholniku ABC je pomer veľkostí uhlov a: b=4:5. Uhol c má veľkosť 36°. Akú veľkosť majú uhly a, b?
 • Strany trojuholníka 2
  zmeň trojuholník v pomere 3:4 strany trojuholníka : a = 7 cm b = 6 cm c = 5 cm
 • Vonkajšie uhly
  ABC trojuholnik, alfa = 54stupňov 32minút, beta = 79 stupňov. Aké sú veľkosti vonkajšich uhlov?
 • Trojuholník P2
  Môže mať trojuholník dva pravé uhly?
 • Vypočítaj 133
  Vypočítaj veľkosť prepony v trojuholníku, ak jeho odvesny majú dĺžku 8 cm a 8,4 cm.
 • Koeficient podobnosti 2
  Trojuholníky ABC a A"B"C" sú podobné koeficientom podobnosti 2 . Veľkosti uhlov trojuholníka ABC sú α= 35° a β= 48°. urči veľkosti všetkých uhlov trojuholníka A"B"C".
 • Rebrík 11
  Rebrík má dĺžku 13m a jeho dolná časť je od steny vo vzdialenosti 5m. Do akej výšky siaha rebrík?
 • V akej
  V akej výške sa 15 m rebrík dotýka steny, ak jeho dolný koniec je od steny vzdialený 2,5 m?
 • Zostroj 8
  Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: veľkosť strany AC je 6 cm, veľkosť uhla ACB je 60° a vzdialenosť ťažiska T od vrcholu A je 4 cm. (Náčrt, rozbor, zápis konštrukcie, konštrukcia)
 • Pravouhlý 26
  Pravouhlý trojuholník ABC má preponu c dlhú 9 cm a časť prepony cb= 3 cm. Aká dlhá je výška na stranu c?
 • V trojuholníku
  V trojuholníku ABC sa veľkosť vnútorného uhla gama rovná tretine vnútorného uhla alfa. Veľkosť vnútorného uhla beta je o 80 stupňov väčší ako veľkosť uhla gama. Vypočítajte veľkosti vnútorných uhlov trojuholníka ABC.
 • Úsečky 3
  Máme 5 useciek s dlzkami 3cm,5cm,7cm,9cm a 11cm. Aka je pravdepodobnost ze pri nahodne vybratej trojici z nich budeme môct zostrojit trojuholník?
 • Rameno
  V rovnoramennom trojuholniku s obvodom 36 cm má výška na základňu dĺžku 12 cm. Vypočítaj dĺžku ramena daného trojuholníka.
 • Vypočítajte 57
  Vypočítajte veľkosť tretieho vnútorného uhla v trojuholníka ABC ak: α = 48°, γ = 65°.


slovné úlohy - viacej »