Trojuholník
Prosím prosím zadajte čo o trojuholníku viete:
Definícia symbolov ABC trojuholníka

Kalkulačka rieši trojuholník zadaný troma jeho vlastnosťami. Každý trojuholník má šesť hlavných vlastností - tri strany a, b, c (dĺžky strán) a tri uhly (α, β, γ). Klasická trigonometrická úloha je zo zadaných troch vlastností dopočítať zvyšné tri. Naša kalkulačka samozrejme rieši trojuholníky zo zadaných ľubovoľných kombinácií hlavných a aj odvodených vlastností, ako sú napr. plocha, obvod, výsky, ťažnice. Zvyčajne troma stranami (sss), strana-uhol-strana, uhol-strana-uhol.

Ako vypočíta (vyrieši) táto trojuholníkova kalkulačka trojuholník?

Výpočet obecného trojuholníka má dve fázy:
 1. expertná fáza - ktorá je rôzna pre rôzne zadané úlohy. Zo zadaných údajov sa kalkulačna snaží vypočítať veľkosti troch strán trojuholníka. Na zadané údaje postupne aplikuje bázu znalostí, ktorú predstavujú najmä vzťahy medzi jednotlivými parametrami trojuholníka. Tie sa postupne vhodne aplikujú a kombinujú a vypočítavajú sa ďaľšie a ďaľšie parametre trojuholníka. Toto sa iteruje až kým trojuholník ma vypočítané všetky tri strany.
  Napríklad z daného obsahu trojuholníka a príslušnej strany, dopočíta sa príslušná výška. Zo známej výšky a uhla sa môže dopočítať priľahlá strana atď. Používajú sa znalostí napr. vzorce (vzťahy) Pytagorova veta, sínusová veta, kosínusova veta, Herónov vzorec, riešia rovnice a sústavy rovníc.
 2. druhá fáza je dopočet vlastností trojuholníka zo známych dĺžok troch jeho strán

Príklady ako zadať trojuholník:


a=3 b=4 c=5 ... výpočet trojuholníka z troch strán a,b,c.
B=45 c=10 a=9 ... výpočet trojuholníka z dvoch strán a,c a nimi zovretého uhla B.
A=25 C=80 b=22
A=35 C=26 a=10
a=3 C=90 c=5 ... ako vložiť pravouhlý trojuholník.
a=3 β=25 γ=45 ... trojuholník - výpočet, ak viem stranu a dva uhly.
a=3 β=25 S=12 ... trojuholník - výpočet, ak viem stranu, uhol a plochu trojuholníka.
S=2.5 c=2 b=4 ... nájdi stranu a ak viem strany b,c a plochu trojuholníka S.
ta=1 b=2.5 c=2 ... výpočet trojuholníka, ak viem jednu tažnicu a dve ľubovoľné strany.
ta=1 tb=2.5 tc=2 ... výpočet trojuholníka z ťažníc.
va=220, vb=165 vc=132 ... výpočet trojuholníka ak sú známe tri výšky.
a=7 β=40 tc=5 ... výpočet trojuholníka ak je známa strana, uhol, ťažnica.
a:b:c=2:3:4 S=2.5 ... výpočet trojuholníka ak je známy pomer strán a obsah.
A:B:C=1:4:5 a=2 ... výpočet trojuholníka ak je známy pomer vnútorných uhlov a jedna strana.
Čo znamenajú symboly?

a, b, c ... strany BC, AC, AB
A, B, C alebo α, β, γ ... vnútorné uhly
va, vb, vc ... výšky
ta, tb, tc ... ťažnice
S ... obsah
o ... obvod
s ... semiperimeter (poloobvod)Trojuholníky v slovných úlohách:

 • Trojuholník P2
  1right_triangle Môže mať trojuholník dva pravé uhly?
 • Odmocninový trojuholník
  rt_sqrt Môže trojuholník so stranami √3, √5 a √8 byť pravouhlý trojuholník?
 • Trojuholník
  triangle_ABC Trojuholník má známe všetky tri strany a=5,5 m, b=5,3 m, c= 7,8 m. Akú ma trojuholník plochu?
 • Trojuholník - uhly
  triangles Vnútorné uhly v trojuholníku sú 1:4:5 Aký je to trojuholník?
 • Stredový
  sierpinski Trojuholník, ktorého strany sú stredné priečky trojuholníka ABC má obvod 45. Aký obvod ma trojuholník ABC?
 • Trojuholník
  squares4 Trojuholník ABC má dĺžky strán m-1;m-2;m-3. Aký musí byť m, aby bol a) pravouhlý b) ostrouhlý?
 • Trojuholník
  triangles Trojuholník je daný tromi vrcholmi: A [0,0] B [-4,2] C [-6,0] Vypočítajte V (priesečník výšok), T (ťažisko), O - stred kružnice opísanej
 • Trojuholník 48
  trojuholnik Trojuholník má strany dlhé 7 cm,8 cm,5 cm. Aka dlhá je strana štvorca ktorý má rovnaký obvod ako trojuholník?
 • Trojuholník
  triangle_rt1 Ak pravouhlý trojuholník ABC má strany a = 13, b = 11,5, c = 22,5 ; nájdite jeho obsah.
 • Rovnostranný trojuholník
  rs_triangle Rovnostranný trojuholník má stranu dlhú 23 cm. Vypočítaj jeho obsah.
 • Trojuholník ABC
  ABC Majme pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C, |BC|=18, |AB|=33. Vypočítejte výšku vAB trojuholníka na stranu AB.
 • Rovnostranný trojuholník
  3angle_in_circle Aký musí byť najmenší polomer kruhovej dosky, aby sa z neho dal vyrezať rovnostranný trojuholník o strane 7 mm?
 • Trojúholník ABC
  rozbor_triangle Zostroj trojuholník ABC ak platí c = 60mm Vc = 40mm b = 48mm rozbor postup konštrukcia
 • Trojuholník SUU
  triangle_blue Trojuholník má jednu stranu dlhú 71 m a jeho dva vnútorné uhly majú veľkosť 60°. Vypočítajte obvod a obsah trojuholníka.
 • Trojuholník XYZ
  triangle_1111 Rozhodnite či trojuholník XYZ je pravouhlý. x = 4 m, y = 6 m, z = 4 m


slovné úlohy - viacej »