Přímka 6

Přímka p je dána bodem P [ - 0,5;1] a směrovým vektorem s= (1,5; - 3) určete:
A) hodnotu parametru t pro body X [ - 1,5;3], Y [1; - 2] přímky p
B) zda body R [0,5; - 1], S [1,5;3] leží na přímce p
C) parametrické rovnice přímky m || p, prochází-li přímka m počátkem soustavy souřadnic
D) parametrické rovnice přímky n _|_ p, prochází-li přímka n bodem N [ - 2;4]

Vaše odpověď:

R=S=

Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?