Zapíš 5

Zapíš či je funkcia rastúca alebo klesajúca a urči súradnice priesečníka s osami x a y:
y=3x-2
y=5x+5
y=-0,5x-1

Výsledok

r0 = (Správna odpoveď je: R) Nesprávne
x =  0,6667
y =  -2
r1 = (Správna odpoveď je: R) Nesprávne
u =  -1
v =  5
r2 = (Správna odpoveď je: K) Nesprávne
q =  -2
w =  -1
r3 = (Správna odpoveď je: K) Nesprávne
m =  2
n =  1

Postup správneho riešenia:

y=3x2 k=3>0 r0=R

0 = 3•x-2

3x = 2

x = 2/3 ≐ 0.666667

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

y = 3•0-2

y = -2

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
y=5x+5 k=5>0 r1=R

0 = 5•u+5

5u = -5

u = -1

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

v = 5•0+5

v = 5

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
y=0.5x1 k=0.5<0 r2=K

0 = -0.5•q-1

0.5q = -1

q = -2

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

w = -0.5•0-1

w = -1

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
y=0.5x+1 k=0.5<0 r3=K

0 = -0.5•m+1

0.5m = 1

m = 2

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

n = -0.5•0+1

n = 1

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Smernica
  lines Ktorá z funkcii je rastúca? a) y=2-x b) y=20 c) y=(x+2). (-5) d) y=x-2
 • Súradnice vrcholov
  geodet Určte súradnice vrcholov a obsah rovnobeznika, ktoreho dve strany ležia na priamkach 8x+3y+1=0, 2x+y-1=0 a uhlopriečka na priamke 3x+ 2y+3=0
 • Priesečníky kružníc
  intersect_circles Nájdite priesečníky kružníc: x2 + y2 + 6 x - 10 y + 9 = 0 a x2 + y2 + 18 x + 4 y + 21 = 0
 • Kružnice
  two_circles Dokážte, že rovnice k1 a k2 predstavujú kružnice. Napíšte rovnicu priamky, ktorá prechádza stredmi týchto kružníc. k1: x2+y2+2x+4y+1=0 k2: x2+y2-8x+6y+9=0
 • Riešte
  linear_eq Riešte sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych: 1,5x+1,2y=0,6 0,8x-0,2y=2
 • Smernicový tvar
  lines Nájdite rovnicu priamky prechádzajúcu bodom X [2, 5] a sklonom - smernicou -0,3. Odpoveď zapíšte v tvare y = ax + b, kde a, b sú konštanty.
 • Súradnice vrcholov
  troj Vypočítajte súradnice vrcholov trojuholníka, ak rovnice jeho strán sú 7x-4y-1=0 x-2y+7=0 2x+y+4=0
 • Dotyčnice a elipsa
  ellipseTangent Nájdite veľkosť uhla, pod ktorým je elipsa x2 + 5 y2 = 5 viditeľná z bodu P [5, 1].
 • Kde sa
  axes Kde sa nachádza priesečník funkcie y=-3x+ 5 so súradnicovými osami x a y? (kde sa nachádzu na osi x a osi y)
 • Dotyčnica elipsy
  ellipseTangent Nájdite dotyčnicu elipsy 9 x2 + 16 y2 = 144, ktorá má sklon (smernicu) k = -1
 • Priamka a úsečka
  linear_eq Rozhodnite, či priamka p: x + 2 y - 7 = 0 pretína úsečku danú bodmi A [1, 1] a B [5, 3]
 • Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 • Uhol priamok
  lines Vypočítajte uhol dvoch priamok y=x-21 a y=-2x+14
 • Dokážte 2
  sequence_geo Dokážte, že postupnosť { 3 – 4. n } od n=1 po ∞ je klesajúca.
 • Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 • Kružnica
  kruznica Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-10 = 0 q: -x-19 = 0 a: 9x-4y+5 = 0
 • Eliminačná metóda
  rovnice Riešte sústavu lineárnych rovníc eliminačnou metódou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15