Analytická geometria - príklady

 1. Súradnice
  tr_triangle_axes Určte obsah trojuholníka daného priamkou -7x + 7y + 63 = 0 a súradnicovými osi x a y.
 2. Výslednica 3
  forces_1 Dve sily F1=580N a F2=630N zvierajú uhol 59 stupňov. Vypočítajte ich výslednicu F.
 3. Sily
  ijk Na bod N pôsobia tri navzájom kolmé sily F1=18 N, F2=3 N, F3=8 N. Určte výslednicu F a uhly, ktoré zviera výslednica so zložkami F1, F2, F3.
 4. Trojuholník
  sedlo Je daný trojuholník KLM súradnicami vrcholov v rovine: K[-19, 9] L[15, 12] M[-1, -15]. Vypočítajte jeho obsah a vnútorné uhly.
 5. Rýchlosti slovenských vlakov
  zssk_train Rudolf sa rozhodol cestovať vlakom zo stanice 'Trnava' do stanice 'Poprad-Tatry'. V cestovných poriadkoch našiel vlak IC 10501 Kriváň: km0Bratislava hl.st.05:4646Trnava06:1106:12124Trenčín06:5106:52203Žilina07:4707:50286Liptovský Mikuláš08:4608:47344Popra
 6. Ťažisko
  triangle_axis Vypočítajte súradnice ťažiska T[x,y] trojuholníka ABC; A[-11,26] B[0,-15] C[15,11]
 7. Odchýlka priamok
  angle_two_lines Vypočítajte uhol týchto dvoch priamok: ? ?
 8. Sklon
  slope Aká je smernica priamky so sklonom 0.79 rad?
 9. Uhol medzi vektormi
  arccos Nájdite uhol medzi danými vektormi a zaokrúhlite výsledok na desatinu stupňa. u = (-1, 1)​​ a v = (-12, 13)
 10. Kružnica
  kruznica Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-3y+7 = 0 q: x-3y+8 = 0 a: -8x+10y-2 = 0
 11. XY trojuholník
  triangle Vypočítajte obsah trojuholníka, ktorý tvorí priamka 2x+6y+49=0 so súradnicovými osami.
 12. Kružnica
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0] a polomer kružnice r.
 13. Kružnica
  circle_ag Napište rovnicu kružnice ktorá prechádza bodom [0,9] a dotýka se osy x v bode [4,0]: ?
 14. Vzdialenosť bodov
  distance Vypočítajte vzdialenosť bodov B[-2; -2] a J[14; 18].
 15. Kolmica
  slopeplane Aký je sklon(smernica) kolmej priamky na úsečku AB, ak súradnice bodov sú A[4,9] a B[3,6]?
 16. Kružnica
  circles_2 Kružnica k má stred S[4; 9] a najväčšia tetiva má dĺžku 3. Koľko spoločných bodov má kružnica so súradnicovými osami?
 17. Kolmica
  perpendicular Určite smernicu priamky kolmej na priamku p: y = 5x -5.
 18. Stred
  circle Vypočítajte súradnice stredu kružnice: ?
 19. Kužel
  cones_1 Úsečka ležiaca na priamke y = -3x +1, ktorá sa nachádza v kvadrante I sa otáča okolo osi y a tým je tvorený kužeľ. Aký je objem kužeľa?
 20. Priamka
  negative_slope Daná je priamka, ktorá prechádza bodmi A [–3; 22] a B [33; –2]. Určte počet všetkých bodov tejto priamky, ktorých obidve súradnice sú kladné celé čísla.

Máš zaujímavý príklad, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ho a my Ti ho skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď. Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.