Kalkulačka třetí odmocnina


   Existuje 3 řešení, v důsledku “Základní věty algebry“. Váš výraz obsahuje druhé (a výše) odmocniny z komplexního čísla resp. umocnění na 1/n.

z1 = cuberoot(1-27i) = 2,6169858-1,4681616i = 3,0006855 × ei -0,5112587 = 3,0006855 × ei (-0,1627387) π Kroky výpočtu hlavní kořen

  1. Komplexní číslo: 1-27i
  2. Třetí odmocnina: ∛(výsledek kroku č. 1) = ∛(1-27i) = 2,6169858-1,4681616i
Výsledek z1
Algebraický tvar:
z = 2,6169858-1,4681616i

Fazor = velikost + argument:
z = 3,0006855 ∠ -29°17'35″

Goniometrický tvar:
z = 3,0006855 × (cos (-29°17'35″) + i sin (-29°17'35″))

Exponenciálny tvar:
z = 3,0006855 × ei -0,5112587 = 3,0006855 × ei (-0,1627387) π

Polární souřadnice:
r = |z| = 3,0006855 ... absolutní hodnota (modul)
θ = arg z = -0,5112587 rad = -29,29297° = -29°17'35″ = -0,1627387π rad ... úhel (argument nebo fáze)

Kartézské souřadnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 2,6169858-1,4681616i
Reálná část: x = Re z = 2,617
Imaginární část: y = Im z = -1,46816164

z2 = cuberoot(1-27i) = -0,0370276+3,000457i = 3,0006855 × ei 1,5831364 = 3,0006855 × ei 0,503928 π Kroky výpočtu

  1. Komplexní číslo: 1-27i
  2. Třetí odmocnina: ∛(výsledek kroku č. 1) = ∛(1-27i) = -0,0370276+3,000457i
Výsledek z2
Algebraický tvar:
z = -0,0370276+3,000457i

Fazor = velikost + argument:
z = 3,0006855 ∠ 90°42'25″

Goniometrický tvar:
z = 3,0006855 × (cos 90°42'25″ + i sin 90°42'25″)

Exponenciálny tvar:
z = 3,0006855 × ei 1,5831364 = 3,0006855 × ei 0,503928 π

Polární souřadnice:
r = |z| = 3,0006855 ... absolutní hodnota (modul)
θ = arg z = 1,5831364 rad = 90,70703° = 90°42'25″ = 0,503928π rad ... úhel (argument nebo fáze)

Kartézské souřadnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -0,0370276+3,000457i
Reálná část: x = Re z = -0,037
Imaginární část: y = Im z = 3,00045702

z3 = cuberoot(1-27i) = -2,5799582-1,5322954i = 3,0006855 × ei -2,6056538 = 3,0006855 × ei (-0,8294054) π Kroky výpočtu

  1. Komplexní číslo: 1-27i
  2. Třetí odmocnina: ∛(výsledek kroku č. 1) = ∛(1-27i) = -2,5799582-1,5322954i
Výsledek z3
Algebraický tvar:
z = -2,5799582-1,5322954i

Fazor = velikost + argument:
z = 3,0006855 ∠ -149°17'35″

Goniometrický tvar:
z = 3,0006855 × (cos (-149°17'35″) + i sin (-149°17'35″))

Exponenciálny tvar:
z = 3,0006855 × ei -2,6056538 = 3,0006855 × ei (-0,8294054) π

Polární souřadnice:
r = |z| = 3,0006855 ... absolutní hodnota (modul)
θ = arg z = -2,6056538 rad = -149,29297° = -149°17'35″ = -0,8294054π rad ... úhel (argument nebo fáze)

Kartézské souřadnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -2,5799582-1,5322954i
Reálná část: x = Re z = -2,58
Imaginární část: y = Im z = -1,53229538
Tato kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnocení výrazů v množině komplexních čísel. Imaginární jednotka je označena jako i nebo j (zejména v elektrotechnice); splňuje rovnici i2 = -1 nebo j2 = -1. Kalkulačka má také konverzi komplexního čísla do goniometrického, exponenciálního tvaru nebo do polárních souřadnic. Zadejte výraz s komplexními čísly, jako například 5*(1+i)(-2-5i)^2
Komplexní čísla ve verzorovom tvaru (polární souřadnice r,θ) zadávejte ve tvaru rLθ např. 5L65, což je totéž jako 5*cis(65°).
Příklad násobení dvou čísel ve verzorovom tvaru: 10L45 * 3L90.

Pro použití ve školství např. výpočtech střídavých proudů na střední odborné škole potřebujete rychlou a jasnou komplexní kalkulačku.

Základní operace s komplexními čísly

Doufáme, že práce s komplexním číslem je celkem snadná, protože můžete pracovat s pomyslnou jednotkou i jako s proměnnou. A použijte definici i 2 = -1 na zjednodušení složitých výrazů. Mnoho operací je stejných jako operace s dvojrozměrnými vektory.

Sčítání

Velmi jednoduché, sečtěte reálné části (bez i) a imaginární části (ty s i):
Toto se rovná použití pravidla: (a + b i ) + (c + d i ) = (a + c) + (b + d) i
(1+i) + (6-5i) = 7-4i
12 + 6-5i = 18-5i
(10-5i) + (-5+5i) = 5

Odčítání

Opět velmi jednoduché, odečtěte reálné části a odečtěte imaginární části (ty s i):
Toto se rovná použití pravidla: (a + b i ) + (c + d i ) = (a-c) + (b-d) i
(1+i) - (3-5i) = -2+6i
-1/2 - (6-5i) = -6.5+5i
(10-5i) - (-5+5i) = 15-10i

Násobení

Chcete-li vynásobit dvě komplexní čísla, použijte distribuční pravidlo, slučte se dvoučlenné a použijte i 2 = -1 .
Toto se rovná použití pravidla: (a + b i ) (c + d i ) = (ac-bd) + (ad + bc) i
(1+i) (3+5i) = 1*3+1*5i+i*3+i*5i = 3+5i+3i-5 = -2+8i
-1/2 * (6-5i) = -3+2.5i
(10-5i) * (-5+5i) = -25+75i

Dělení

Dělení dvou komplexních čísel lze dosáhnout vynásobením čitatele a jmenovatele komplexně sdruženým jmenovatelem. Odstraníme tak imaginární jednotku i ve jmenovateli. Pokud je jmenovatel c + d i , udělejte to bez i (nebo ho udělejte reálným), stačí vynásobit komplexně sdruženým jmenovatelem tj. c-d i :
(d + d i) (c-d i ) = c 2 + d 2
c+dia+bi=(c+di)(cdi)(a+bi)(cdi)=c2+d2ac+bd+i(bcad)=c2+d2ac+bd+c2+d2bcadi

(10-5i) / (1+i) = 2.5-7.5i
-3 / (2-i) = -1.2-0.6i
6i / (4+3i) = 0.72+0.96i

Absolutní hodnota nebo modul

Absolutní hodnota nebo modul je vzdálenost obrazu komplexního čísla od počátku v rovině. Kalkulačka používá ke zjištění této vzdálenosti Pythagorovu větu. Velmi jednoduché, viz příklady: |3+4i| = 5
|1-i| = 1.4142136
|6i| = 6
abs(2+5i) = 5.3851648

Druhá odmocnina

Druhá odmocnina komplexního čísla (a + bi) je z, jestliže z 2 = (a + bi). Zde končí jednoduchost. Kvůli základní větě algebry budete mít pro dané číslo vždy dvě různé druhé odmocniny. Chcete-li zjistit možné hodnoty, nejjednodušším způsobem je pravděpodobně použít De Moivrove pravidlo (vzorec). Druhá odmocnina není jednoznačně definována funkce pro komplexní číslo. Vypočítáme proto všechny komplexní druhé resp. výše odmocniny (kořeny) z libovolného čísla - dokonce i ve výrazech:
sqrt(9i) = 2.1213203+2.1213203i
sqrt(10-6i) = 3.2910412-0.9115656i
pow(-32,1/5)/5 = -0.4
pow(1+2i,1/3)*sqrt(4) = 2.439233+0.9434225i
pow(-5i,1/8)*pow(8,1/3) = 2.3986959-0.4771303i

Druhá mocnina, čtverec, mocnina, komplexní umocňování

Naše kalkulačka dokáže umocňovat jakékoliv komplexní číslo na celé číslo (kladné, záporné), reálné nebo dokonce komplexní číslo. Jinými slovy, vypočítáme "komplexní číslo na komplexní mocninu"
Viz příklad:
ii=eπ/2
i^2 = -1
i^61 = i
(6-2i)^6 = -22528-59904i
(6-i)^4.5 = 2486.1377428-2284.5557378i
(6-5i)^(-3+32i) = 2929449.0399425-9022199.5826224i
i^i = 0.2078795764
pow(1+i,3) = -2+2i

Funkce

sqrt
Druhá odmocnina hodnoty nebo výrazu.
sin
sinus hodnoty nebo výrazu. Autodetekce radiánů / stupňů.
cos
kosinus hodnoty nebo výrazu. Autodetekce radiánů / stupňů.
tan / tg
tangens hodnoty nebo výrazu. Autodetekce radiánů / stupňů.
exp
e (Eulerova konstanta) umocněna na výrazu, exponenciála
pow
Mocnina jednoho komplexního čísla na jiné celé číslo / reálné / komplexní číslo
ln
Přirozený logaritmus hodnoty nebo výrazu
log
logaritmus hodnoty nebo výrazu základu-10
abs nebo | 1 + i |
Absolutní hodnota hodnoty nebo výrazu
fáze
Fáze (úhel) komplexního čísla
cis
je méně známá notace: cis (x) = cos (x) + i sin (x); příklad:
conj
konjugát, sdružené komplexní číslo - příklad: conj(4i+5) = 5-4i