Sklon

Jaká je směrnice přímky se sklonem -221°?

Správný výsledek:

k =  -0,87

Řešení:

k=tan(221)=0.87Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Další podobné příklady a úkoly:

 • Směrnice
  verticals Směrnice (sklon) přímky, jejíž rovnice je -3x -9 = 0, je:
 • Úhel
  atan Daná je přímka p určena rovnicí ?. Vypočítejte ve stupních velikost úhlu přímky p s osou y.
 • Opsaná
  desc_circle Vypočítejte obvod kružnice opsané trojúhelníku o stranách 203, 207, 240.
 • Směrnice
  lines.JPG Vypočítejte sklon přímky, která prochází body [-84, 41] a [-76, -32].
 • Kolmice
  slopeplane Jaký je sklon(směrnice) kolmé sečny úsečky AB, pokud súradnice A[-4,-5] a B[1,-1]?
 • Směrnice
  slope Aká je směrnice přímky definována rovnicí -2x +3y = -1 ?
 • Největší
  triangles_4 Vypočtěte největší úhel trojuhelníku o stranách 197, 208, 299.
 • Stoupání
  scenic_road Cesta má stoupání 1:27. Jak velký úhel odpovídá takovému stoupání?
 • Směrnice RR
  slope_rise_run Přímka má nárůst o 2 na úseku 11. Jaký je její směrnice (sklon)?
 • Hora vysoká
  mountain Z krajních bodů základny 240m dlouhé a skloněné o úhel 18°15' je vidět vrchol hory ve výškových úhlech 43° a 51°. Jak je hora vysoká?
 • Přímky
  lines Najděte hodnotu t, pokud přímky 2tx + 5y-6 = 0 a 5x-4y + 8 = 0 jsou kolmé, rovnoběžné. Jaký úhel svírá každá z přímek s osou x, najděte úhel mezi čarami?
 • Kostelní věž
  church_tower Kostelní věž vidíme z cesty pod úhlem 75°. Když se vzdálíme o 21 metrů, je ji vidět pod úhlem 20°. Jaká je vysoká?
 • Goniometrické funkce
  trigonom Pro pravoúhlý trojúhelník plati: ? Určitě hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 • Úhel přímek
  lines Vypočítejte úhel dvou přímek y=x-21 a y=-2x+14
 • Dvě síly
  vector-add Dvě síly s velikostí 25 a 30 Newtonův působí na objekt v úhlech 10° a 100°. Najděte směr a velikost výsledné síly. Zaokrouhlete na dvě desetinná místa mezivýpočty a konečnou odpověď.
 • Výška v PT
  angle_incline Jedna strana pravoúhlého trojúhelníku je dlouhá 36 se sklonem 15°. Jaká je výška na konci této strany?
 • Zkosení
  zkoseni Mám zápis zkosení v poměru 1:6. Jaký je úhel a jaké ho vypočítám?