Přímky

Najděte hodnotu t, pokud přímky 2tx + 5y-6 = 0 a 5x-4y + 8 = 0 jsou kolmé, rovnoběžné. Jaký úhel svírá každá z přímek s osou x, najděte úhel mezi čarami?

Správná odpověď:

t1 =  2
A1 =  -38,6598 °
A2 =  -128,6598 °
t2 =  -3,125
B1 =  51,3402 °
B2 =  -128,6598 °

Postup správného řešení:

2tx+5y6=0 5x4y+8=0  n1=(2t;5) n2=(5;4)  normal n1,n2=0  2 t1 5+5 (4)=0  10t1=20  t1=2
A1=π180°arctg2 t1590=π180°arctg2 2590=38,6598=38°3935"
A2=π180°arctg5490=128,6598=128°3935"
parallel n1=k n2 k=5/(4)=45=141=1,25  2 t2=5/(4) 5  2t2=6,25  t2=825=3,125
B1=π180°arctg2 t2590=π180°arctg2 (3,125)590=51,3402=51°2025"
B2=π180°arctg5490=128,6598=128°3935"Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: