Priamky

Nájdite hodnotu t, ak priamky 2tx + 5y-6 = 0 a 5x-4y + 8 = 0 sú kolmé, rovnobežné. Aký uhol zviera každá z priamok s osou x, nájdite uhol medzi čiarami?

Správna odpoveď:

t1 =  2
A1 =  -38,6598 °
A2 =  -128,6598 °
t2 =  -3,125
B1 =  51,3402 °
B2 =  -128,6598 °

Postup správneho riešenia:

2tx+5y6=0 5x4y+8=0  n1=(2t;5) n2=(5;4)  normal n1,n2=0  2 t1 5+5 (4)=0  10t1=20  t1=2
A1=π180°arctg2 t1590=π180°arctg2 2590=38,6598=38°3935"
A2=π180°arctg5490=128,6598=128°3935"
parallel n1=k n2 k=5/(4)=45=141=1,25  2 t2=5/(4) 5  2t2=6,25  t2=825=3,125
B1=π180°arctg2 t2590=π180°arctg2 (3,125)590=51,3402=51°2025"
B2=π180°arctg5490=128,6598=128°3935"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: