Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

16 3/8 - 9 5/8 = 27/4 = 6 3/4 = 6,75

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 16 3/8 na nepravý zlomok: 16 3/8 = 16 3/8 = 16 · 8 + 3/8 = 128 + 3/8 = 131/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 16 menovateľom 8. Celé číslo 16 je to isté ako 16 * 8/8 = 128/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 128 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 128 + 3 = 131
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 131) nad menovateľa 8.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 9 5/8 na nepravý zlomok: 9 5/8 = 9 5/8 = 9 · 8 + 5/8 = 72 + 5/8 = 77/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 8. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 8/8 = 72/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 72 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 72 + 5 = 77
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 77) nad menovateľa 8.
 3. Odčítanie: 131/8 - 77/8 = 131 - 77/8 = 54/8 = 2 · 27/2 · 4 = 27/4
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(8, 8) = 8. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 8 × 8 = 64. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 27/4.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2


Príklady použitia:

sčítanie zlomkov: 2/4 + 3/4
odčítanie zlomkov: 2/3 - 1/2
násobenie zlomkov: 7/8 * 3/9
delenie zlomkov: 1/2 : 3/4
umocnenie zlomku: 3/5^3
umocnenie na zlomok: 16 ^ 1/2
sčítanie zlomkov a zmiešaných čísel: 8/5 + 6 2/7
delenie čísla a zlomku: 5 ÷ 1/2
zložený zlomok: 5/8 : 2 2/3
číslo na zlomok: 0.625
zlomok na desatinné číslo: 1/4
zlomok na percentá: 1/8 %
porovnávanie zlomkov: 1/4 2/3
násobenie zlomku celým číslom: 6 * 3/4
odmocnina zo zlomku: sqrt(1/16)
krátenie a usmerňovanie zlomku: 4/22
výraz so zátvorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
zlomok zo zlomku: 3/4 z 5/7
násobenie: 2/3 z 3/5
delením nájdite kvocient: 3/5 ÷ 2/3

Zlomky v slovných úlohách:

 • Skauti
  Skauti strávili denným cvičením 10/12 hodín. Na turistiku využili iba 1/4 hodiny. Koľko času použili na iné telesné cvičenia?
 • Štyri štvorce
  Zo štvorcové plechové podložky so stranou 0,7m boli vyrezané štyri štvorce o strane 300mm. Vyjadrite zlomkom a percentom veľkosť odpadu k obsahu štvorcovej podložky.
 • Určte 4
  Určte tri pätiny podielu súčinu a súčtu všetkých prvočíselných deliteľov čísla 240.
 • Minerálka
  Anka si kúpila na výlet 1 celá 5 litre minerálky a tri pätiny z nej vypila. Koľko minerálky je ostalo ?
 • Hodiny 14
  Aký uhol zvierajú hodinové ručičky o 16:30?
 • Martin 3
  Martin sa učil dejepis v utorok tretinu hodiny. Peter sa učil 1 2/3 hodiny. O koľko sa učil Peter dlhšie ako Martin?
 • Babička 3
  Babička upiekla 40 koláčov. Osminu zjedol Jurko, zo zvyšku pätinu Katka a z toho čo zostalo polovicu Janko. Kolko koláčov babke zostalo?
 • Podnik
  Podnik predal 7/12 svojich výrobkov na zahraničnom trhu a 2/5 zo zvyšku predal doma. Koľko % výrobkov má ešte na sklade?
 • Koláčiky
  Na miske bolo niekoľko koláčikov. Janka zjedla tretinu a Danka štvrtinu koláčikov. a) Akú časť koláčikov zjedli? ​ b) Aká časť koláčikov zostala? Výsledky zapíšte ako desatinné číslo a do zošita aj ako zlomky.
 • Dedičstvo po farmárovi
  Farmár zomrel, nechal svojich 17 koní pre svojich 3 synov. Keď jeho synovia otvorili vôľu, čítali: Môj najstarší syn by mal dostať 1/2 (polovicu) z celkového počtu koní; Môj prostredný syn by mal dostať 1/3 (jednu tretinu) z celkového počtu koní; Môjmu na
 • Perníkova chalúpka
  Janka a Marienka spočítali, že na perníkovej chalúpke je 210 perníkov. Janko zjedol sedminu všetkých perníkov a Marienka zjedla o tretinu perníkov menej ako Janko. Koľko perníkov zostalo na chalúpke?
 • Siedmaci
  Siedmaci robili prieskum, ktorý zimný šport je u ich spolužiakov najviac obľúbený. Zistili, že 2/5 spolužiakov najradšej hrajú hokej, 2/9 žiakov najradšej korčuľujú, 3/10 žiakov najradšej lyžujú a 1/15 spolužiakov žiadny zimný šport nezaujíma. Aká časť ži
 • Autobus vs vlak
  Milada išla autobusom a cesta jej trvala 55 min. Jarmila išla 1h 20 min vlakom. Do Prahy prišli v rovnakom čase 10h45 min. V koľko hodín musela každá vyjsť?


slovné úlohy - viacej »