Zlomková kalkulačka



Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

5 4/5 + 8 1/3 - 23/4 = 503/60 = 8 23/608,3833333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 5 4/5 na nepravý zlomok: 5 4/5 = 5 4/5 = 5 · 5 + 4/5 = 25 + 4/5 = 29/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 5. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 5/5 = 25/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 25 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 25 + 4 = 29
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 29) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 8 1/3 na nepravý zlomok: 8 1/3 = 8 1/3 = 8 · 3 + 1/3 = 24 + 1/3 = 25/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 3. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 3/3 = 24/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 24 + 1 = 25
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 25) nad menovateľa 3.
 3. Sčítanie: 29/5 + 25/3 = 29 · 3/5 · 3 + 25 · 5/3 · 5 = 87/15 + 125/15 = 87 + 125/15 = 212/15
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 3) = 15. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 3 = 15. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
 4. Odčítanie: výsledok kroku č. 3 - 23/4 = 212/15 - 23/4 = 212 · 4/15 · 4 - 23 · 15/4 · 15 = 848/60 - 345/60 = 848 - 345/60 = 503/60
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(15, 4) = 60. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 15 × 4 = 60. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2


Príklady použitia:

sčítanie zlomkov: 2/4 + 3/4
odčítanie zlomkov: 2/3 - 1/2
násobenie zlomkov: 7/8 * 3/9
delenie zlomkov: 1/2 : 3/4
umocnenie zlomku: 3/5^3
umocnenie na zlomok: 16 ^ 1/2
sčítanie zlomkov a zmiešaných čísel: 8/5 + 6 2/7
delenie čísla a zlomku: 5 ÷ 1/2
zložený zlomok: 5/8 : 2 2/3
číslo na zlomok: 0.625
zlomok na desatinné číslo: 1/4
zlomok na percentá: 1/8 %
porovnávanie zlomkov: 1/4 2/3
násobenie zlomku celým číslom: 6 * 3/4
odmocnina zo zlomku: sqrt(1/16)
krátenie a usmerňovanie zlomku: 4/22
výraz so zátvorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
zlomok zo zlomku: 3/4 z 5/7
násobenie: 2/3 z 3/5
delením nájdite kvocient: 3/5 ÷ 2/3

Zlomky v slovných úlohách:

 • Prevody jednotiek
  Preveďte nasledovné údaje o dĺžke
 • Štyri pätiny
  Koľko sú 4/5 zo súčtu čísel (-4,95) a (-11,05) ?
 • Koláčiky
  Na miske bolo niekoľko koláčikov. Janka zjedla tretinu a Danka štvrtinu koláčikov. a) Akú časť koláčikov zjedli? ​ b) Aká časť koláčikov zostala? Výsledky zapíšte ako desatinné číslo a do zošita aj ako zlomky.
 • Majster a učeň
  Majster natrie strechu za tri hodiny, učeň za 4 hod. Koľko strechy natrú za hodinu a koľko za tri štvrte hodiny?
 • Bankomat
  V bankomate bolo v pondelok 33250 eur . V utorok z neho vybrali 10/25 a v stredu z toho istého bankomatu vybrali 2/5. Koľko vybrali v utorok a koľko v stredu? Koľko eur zostalo v bankomate?
 • Hrozno
  Do škatule s hmotnosťou 1/4 kg som dal 3/5 kg hrozna. Koľko kilogramov celkovo hrozno a škatuľka vážia?
 • Ponor
  Monika sa ponorila 9 metrov pod hladinu oceánu. Potom sa ponorila o 13 metrov hlbšie. Potom vystúpila o 19 a jedna štvrtina metra. Aká bola jej pozícia vzhľadom na vodnú hladinu (vodná hladina = 0, mínus hodnoty = nad hladinou vody, plus = nad hladinou vo
 • Žiaci
  V dvoch triedach sa vyberajú peniaze. Chlapci tvoria štyri sedminy žiakov. Včas nezaplatila štvrtina chalanov a šestina dievčat, čo dohromady znamenalo 12 hriešnikov. Koľko celkom chodí do oboch tried žiakov?
 • Traja kamaráti
  Jozef, Peter a Pavol zniesli každý z kopca 24 litrové vedrá plné vody . Po tom, čo dosiahli dno, bolo Jojove vedro plné iba do 3/4, Petrovo vedro bolo plné do 2/3 a Pavol do 1/6. Koľko litrov vody pri ceste dole vyliali?
 • Dva sčítance
  rozdeľ číslo na dva sčítance, které jsou v daném poměru: a) 3, 11:4 b) 5,1 8:9 c) 1 7:3 d) 0,42 1:6
 • Rachel
  Rachel naplní 9/10 vedra vodou a 3/5 ďalšieho vedra rovnakej veľkosti. Koľko vody má celkovo?
 • Zlomok
  Číslo frac(0, overline(75))(0,75) zapíšte ako zlomok a/b, kde a je čitateľ a b menovateľ. a, b - prirodzené čísla.
 • Sklápač
  Sklápač nabral pri prvej ceste 1/3 tony horniny, pri druhej ceste 1/2 tony a pri tretej ceste 4/5 tony. Aká bola celková hmotnosť prevezenej skaly?


slovné úlohy - viacej »