Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

4 7/9 - 3/15 = 206/45 = 4 26/454,5777778

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 4 7/9 na nepravý zlomok: 4 7/9 = 4 7/9 = 4 · 9 + 7/9 = 36 + 7/9 = 43/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 9. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 9/9 = 36/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 36 do čitateľa 7. Nový čitateľ je 36 + 7 = 43
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 43) nad menovateľa 9.
 2. Odčítanie: 43/9 - 3/15 = 43 · 5/9 · 5 - 3 · 3/15 · 3 = 215/45 - 9/45 = 215 - 9/45 = 206/45
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(9, 15) = 45. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 9 × 15 = 135. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 23.7.2024