Sú dané

Sú dané body: A(-3, 1), B (2,-4), C ( 3, 3)
a) Určite obvod trojuholníka ABC.
b) Rozhodnite aký je trojuholník ABC.
c) Určite dĺžku kružnice vpísanej

Výsledok

o =  20,4667
x = (Správna odpoveď je: RR) Nesprávne
k =  13,7293

Postup správneho riešenia:

A=(3,1) B=(2,4) C=(3,3)  a=(BxCx)2+(ByCy)2=(23)2+((4)3)2=5 27,0711 b=(AxCx)2+(AyCy)2=((3)3)2+(13)2=2 106,3246 c=(AxBx)2+(AyBy)2=((3)2)2+(1(4))2=5 27,0711  o=a+b+c=7,0711+6,3246+7,0711=20,4667
a=c x=RR
v=a2(b/2)2=7,07112(6,3246/2)2=2 106,3246 S=2c v=27,0711 6,3246=10 522,3607  r=2 S/o=2 22,3607/20,46672,1851  k=2π r=2 3,1416 2,1851=13,7293Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: