Vrcholy trojuholníka

Ukážte, že body D (2,1), E (4,0), F (5,7) sú vrcholy pravouhlého trojuholníka.

Správna odpoveď:

d =  0

Postup správneho riešenia:

x1=2 y1=1 x2=4 y2=0 x3=5 y3=7  a=(x1x2)2+(y1y2)2=(24)2+(10)2=52,2361  b=(x1x3)2+(y1y3)2=(25)2+(17)2=3 56,7082  c=(x2x3)2+(y2y3)2=(45)2+(07)2=5 27,0711  c2=a2+b2? d=c2a2b2=7,071122,236126,70822=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: