Uhol telesových uhlopriečok

Pomocou vektorového skalárneho súčinu (bodky) produktu vypočítajte uhol telesových uhlopriečok kocky.

Správna odpoveď:

A =  70,5288 °

Postup správneho riešenia:

D1=(1,1,1) D2=(1,1,1)  d1=D1 d1=12+12+12=31,7321  d2=D2 d2=12+12+(1)2=31,7321  D1 D2=d1 d2cosA  c=cosA=d1d2D1 D2  c=d1 d21 1+1 1+1 (1)=1,7321 1,73211 1+1 1+1 (1)=310,3333  A0=arccos(c)=arccos(0,3333)1,231 rad  A=A0  =A0 π180   =1,231 π180   =70,529  =70,5288=70°3144"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: