Výslednica síl

Vypočítajte matematicky a graficky výslednicu sústavy troch síl so spoločným pôsobiskom, ak:

F1 = 50kN α1 = 30°
F2 = 40kN α2 = 45°
F3 = 40kN α3 = 25°

Vaša odpoveď:

kN
°


Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
V príklade mám ešte zopár nejasností ( grafické zaznačenie síl na os) ale podstata mi je jasná...

avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4