Nájsť 2

Nájdite rovnice kružníc, ktoré prechádzajú bodmi A(-2;4) a B(0;2) a dotýkajú sa osi x.

Výsledok

a = (Správna odpoveď je: a=(x+2)^2+(y-2)^2=4) Nesprávne
b = (Správna odpoveď je: b=(x-6)^2+(y-10)^2=100) Nesprávne

Postup správneho riešenia:

(xm)2+(yn)2=r2  (m+2)2+(n4)2=r2 m2+(n2)2=r2 n=r  (m+2)2+(n4)2=n2 m2+(n2)2=n2  m2+4 m8 n+20=0 m24 n+4=0  n=(m2+4)/4  m2+4m8((m2+4)/4)+20=0  m2+4 m8 ((m2+4)/4)+20=0 m2+4m+12=0 m24m12=0  a=1;b=4;c=12 D=b24ac=4241(12)=64 D>0  m1,2=2ab±D=24±64 m1,2=24±8 m1,2=2±4 m1=6 m2=2   Sucinovy tvar rovnice:  (m6)(m+2)=0  n1=(m12+4)/4=(62+4)/4=10  n2=(m22+4)/4=((2)2+4)/4=2  r=n  r=2,m=2,n=2 r=10,m=6,n=10  a=(x+2)2+(y2)2=4
b=(x6)2+(y10)2=100Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: