N-uholník - slovné úlohy

Príklady na pravidelný n-uholník (synonymum je mnohouholník alebo polygón). N-uholník je uzavretá časť roviny ohraničená lomenou čiarou. Body, ktoré určujú mnohouholník, sa nazývajú vrcholy mnohouholníka. Úsečky, ktoré spájajú susedné vrcholy, sa nazývajú strany mnohouholníka. Úsečky, ktoré spájajú nesusedné vrcholy, sa nazývajú uhlopriečky. Počet vrcholov, strán a vnútorných uhlov v jednom mnohouholníku je rovnaký a tento počet určuje názov mnohouholníka: trojuholník, štvoruholník, päťuholník atď.

 1. Farba 3
  Hexagonal_prism Koľko farby potrebujeme na vymaľovanie bazéna tvaru 6 bokého hranola, ak podstavná hrana meria 21 dm, príslušná výška je 1,8m, výška bazéna je 150cm. Na 1m2 potrebujeme 0.21 kg farby.
 2. Galaktofón
  tele_1 Babička Šebestová sa rozhodla odovzdať svoj tajný recept na perníkové korenie svojim 10 vnúčatám. A keďže je to veľká šibalka, rozhodla sa, že im to trošku skomplikuje. Každému vnúčaťu poslala staromódny papierový list s názvom presne jednej z presne 10 zl
 3. Štvorboký ihlan
  jehlanctyrboky Aký je povrch pravidelného štvorbokého ihlanu, keď je podstavná hrana a=21 a výška v=19?
 4. Obsah päťuholníka
  5gon_2 Vypočítajte obsah pravidelného päťuholníka so stranou 22 cm.
 5. Päťuholník
  5gon Vypočítajte obsah pravidelného päťuholníka, ktorého uhlopriečka je dlhá u=13.
 6. Šarkany
  drake Chlapci si púšťali šarkana na šnúre 41 metrov dlhej. Ako vysoko poletuje šarkan, keď uhol od vodorovnej roviny je 48°?
 7. Veža
  HexagonalPyramid_4 Vrchol veže je pravidelný šesťboký ihlan s podstavnou hranou 11.3 metrov a výškou 10.8 metrov. Koľko m2 plechu je potrebné na pokrytie vrcholu veže, ak počítame na odpad 5%?
 8. Osemuholník
  8gon Máme štvorec so stranou 60 cm. Odstrihnutím rohov máme z neho urobiť osemuholník. Aká bude strana osemuholníka?
 9. Šesťuholník
  hexagon Je daný pravidelný šesťuholník ABCDEF. Ak je obsah trojuholníka ABC rovný 12, potom obsah šesťuholníka ABCDEF je rovný? Neviem, ako na to jednoducho prísť ....
 10. Šesťuholník S
  hexagon Vypočítajte obsah pravidelného šesťuholníka vpísaného do kružnice s polomerom r=15 cm.
 11. n-uholník II
  x-gon_1 Aká je dĺžka strany pravidelného 5-uholníka opísaného kružnici s polomerom 13 cm?
 12. Osemsten súčet
  8sten Na každej stene pravidelného osemstenu je napísané jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, pričom na rôznych stenách sú rôzne čísla. Pri každej steny Janko určil súčet čísla na nej napísaného s číslami troch susedných stien. Takto dostal osem súčtov, ktoré.
 13. Štvorboký ihlan
  ihlany Vypočítajte objem a povrch pravidelného 4bokého ihlanu, ktorého podstavná hrana je dlhá 4 cm. Odchýlka bočných stien od roviny je 60 stupňov.
 14. N-uholník
  ngon_1 Gabo si narysoval n-uholník, ktorého veľkosti uhlov tvoria za sebou idúce členy aritmetickej postupnosti. Najmenší z nich bol 130° a najväčší 150°. Koľko strán má Gabov n-uholník?
 15. Päťuholník
  5gon_1 Vo vnútri pravidelného päťuholníka ABCDE je bod P taký, že trojuholník ABP je rovnostranný. Aký veľký je uhol BCP? Urob si náčrtok.
 16. n-uholník
  x-gon Aká je dĺžka strany pravidelného 5-uholníka vpísaného do kružnice s polomerom 13 cm?
 17. Šesťuholník nepravidelný
  6uholnik_nepravidelny Na obrázku je štvorec ABCD, štvorec EFGD a obdĺžnik HIJD. Body J a G ležia na strane CD, pričom platí |DJ| < |DG| a body H a E ležia na strane DA, pričom platí /DH/ < /DE/. Ďalej vieme, že /DJ/ = /GC/. Šesťuholník ABCGFE má obvod 96 cm, šesťuholník EFGJ
 18. Päťboký ihlan
  pyramid-pentagon Vypočítajte objem pravidelného 5-bokého ihlana ABCDEV, ak |AB|= 7.4 cm a roviny ABV , ABC zvierajú uhol 31 stupňov.
 19. Šesťboký ihlan
  Hexagonal_pyramid Vypočítajte objem a povrch pravidelného šesťbokého ihlanu s podstavnou hranou dĺžky 3cm a výškou 5cm
 20. Deväťuholník
  9gon_1 Vypočítajte obvod pravidelného deväťuholníka vpísaného do kružnice s polomerom 20 cm.

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.