Vzdialenosť

Vypočítajte vzdialenosť bodu A [0, 2] od priamky prechádzajúcej bodmi B [9, 5] a C [1, -1].

Správna odpoveď:

d =  0,2

Postup správneho riešenia:

Ax=0;Ay=2 Bx=9;By=5 Cx=1;Cy=1  l=(CxBx)2+(CyBy)2=(19)2+((1)5)2=10 S2=(CyBy) Ax+(CxBx) Ay+Cx ByBx Cy=((1)5) 0+(19) 2+1 59 (1)=2 d=S2/l=(2)/10=0,2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: