Trojuholník KLM

Dané sú body K( -3; 2), L(-1; 4), M(3, -4). Zistite:
a) či je trojuholník KLM pravouhlý
b) vypočítajte dĺžku ťažnice na stranu k
c) napíšte súradnice vektora LM
d) napíšte smernicový tvar strany KM
e) napíšte smernicový tvar osi strany KM

Výsledok

p =  1
t =  4,4721
x =  4
y =  -8
s = (Správna odpoveď je: s=y=-x-1) Nesprávne

Postup správneho riešenia:

kx=3;ky=2 lx=1;ly=4 mx=3;my=4 k=(lxmx)2+(lymy)2=((1)3)2+(4(4))2=4 58,9443 l=(kxmx)2+(kymy)2=((3)3)2+(2(4))2=6 28,4853 m=(kxlx)2+(kyly)2=((3)(1))2+(24)2=2 22,8284  k>l>m k2=l2+m2=8,48532+2,82842=4 58,9443 k2=k LKM=90°  p=1
t=k/2=8,9443/2=2 5=4,4721
x=mxlx=3(1)=4
y=myly=(4)4=8
f(x)=y=kx+q k=kxmxkymy=(3)32(4)=1 q=myk mx=(4)(1) 3=1  s=y=x1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: