Osová súmernosť

Nájdite obraz A 'bodu A [1,2] v osovej súmernosti s osou p: x = -1 + 3t, y = -2 + t (t = sú reálne čísla)

Správna odpoveď:

x =  3
y =  -3

Postup správneho riešenia:

x0=1 y0=2 n=(3,1)  n:3x+1y+c=0  3 1+1 2+c=0  c=5  n:3x+y5=0  3 (1+3 t)+(2+t)5=0  10t=10  t=1  x1=1+3 t=1+3 1=2 y1=2+t=2+1=1 x=x1+x0=2+1=3
y=y1y0=(1)2=3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: