Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

6 5/9 - 3 2/3 = 26/9 = 2 8/92,8888889

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 6 5/9 na zlomek: 6 5/9 = 6 5/9 = 6 · 9 + 5/9 = 54 + 5/9 = 59/9

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 6 jmenovatelem 9. Celé číslo 6 je totéž jako 6 * 9/9 = 54/9
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 54 do čitatele 5. Nový čitatel je 54 + 5 = 59
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 59) nad jmenovatele 9.
 2. Konverze smíšeného čísla 3 2/3 na zlomek: 3 2/3 = 3 2/3 = 3 · 3 + 2/3 = 9 + 2/3 = 11/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 3. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 3/3 = 9/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 9 do čitatele 2. Nový čitatel je 9 + 2 = 11
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 11) nad jmenovatele 3.
 3. Odčítání: 59/9 - 11/3 = 59/9 - 11 · 3/3 · 3 = 59/9 - 33/9 = 59 - 33/9 = 26/9
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(9, 3) = 9. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 9 × 3 = 27. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2


Příklady použití:

sčítání zlomků: 2/4 + 3/4
odčítání zlomků: 2/3 - 1/2
násobení zlomků: 7/8 * 3/9
dělení zlomků: 1/2 : 3/4
umocnění zlomků: 3/5^3
umocnění na zlomek: 16 ^ 1/2
sčítání zlomků a smíšených čísel: 8/5 + 6 2/7
dělení celého čísla a zlomků: 5 ÷ 1/2
složený zlomek: 5/8 : 2 2/3
číslo na zlomek: 0.625
zlomek na desetinné číslo: 1/4
zlomek na procenta: 1/8 %
porovnávaní zlomků: 1/4 2/3
násobení zlomku celým číslem: 6 * 3/4
odmocnina ze zlomku: sqrt(1/16)
krácení a usměrňování zlomků: 4/22
výraz se závorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
zlomek ze zlomku: 3/4 z 5/7
násobení: 2/3 z 3/5
dělením najděte kvocient: 3/5 ÷ 2/3

Zlomky v slovních úlohách:

 • Zlomky 6
  fractions_3 Ke třem osminám z jedné třetiny připočteme pět čtvrtin z jedné poloviny a součet násobíme čtyřmi. Kolik nám vyjde?
 • Koláčky
  cakes Na misce bylo několik koláčků. Janka snědla třetinu a Danka čtvrtinu koláčků. a) Jakou část koláčků snědli? b) Jaká část koláčků zůstala? Výsledky zapište jako desetinné číslo a do sešitu i jako zlomky.
 • Smíšená čísla
  zlomky_10 Přepište smíšená čísla tak, aby zlomky měly stejný jmenovatel: 5 1/5 - 2 2/3
 • Úloha 4
  water Úloha se zlomky: V bazénu je 8 drah, ale jednu čtvrtinu z nich mají potápěči. Jedna polovina zbylých drah je pro kondiční plavání. Ostatní dráhy jsou pro hry a skoky. V kolika drahách mohou lidé skákat do vody?
 • Vypočítej 12
  fractions_11 Vypočítej tři pětiny že čtyř devítin.
 • Ženy
  workers_45 Ze všech 360 zaměstnanců je 11/12 žen. Kolik mužů pracuje v podniku?
 • Vlašský
  kolac Vlašský koláč frgal byl rozdělení na třetiny. Petr snědl jeden dílek. Jak velkou část koláče snědl a kolik koláče zbylo?
 • V balíku
  latky V balíku bylo 23m látky. První den prodali 12,3 m látky. Kolik m látky zůstalo v balíku?
 • Skauti
  time_2 Skauti strávili denním cvičením 10/12 hodin. Na turistiku využili pouze 1/4 hodiny. Kolik času použili na jiné tělesné cvičení?
 • Dvě pizzy
  pizza_1 Jacobsova maminka koupila dvě celé pizzy. Snědl 2/10 pizzy a jeho otec 1 1/5. Kolik zbývá?
 • Vypočítej 86
  numbers_4 Vypočítej o kolik je jedna třetina čísla 2,7 větší než 1/2. Výsledek uveď desetinným číslem.
 • Lesní školka
  lesni_skolka V lesní školce vysazeli 50 řad po 100 stromcích. Z celkoveho počtu vysázených stromku byla jedna polovina smrku, dvě čtvrtiny zbytku jedlí a zbytek stromku byly borovice. Kolik smrku, jedlí a borovic lesníci vysázeli?
 • Kolik
  zlomky Kolik celých čísel je větších než 547/3 a menších než 931/4?


slovní úlohy - více »