Délky stran a úhly

Vypočtěte délky stran a úhly v pravoúhlém trojúhelníku. S = 210, o = 70.

Správná odpověď:

a =  21
b =  20
c =  29
A =  46,3972 °
B =  43,6028 °
C =  90 °

Postup správného řešení:

S=210 o=70  o=a+b+c S=ab/2  o=a+b+a2+b2 2S=ab  b=2S/a  70=a+420/a+a2+(420/a)2 70a=a2+420+a4+4202 70aa2420=a4+4202 a4140 a3+5740 a258800 a+176400=a4+4202 140 a3+5740 a258800 a+176400=4202 140 a35740 a2+58800 a=0  140a25740a+58800=0  140 a25740 a+58800=0 140a25740a+58800=0  p=140;q=5740;r=58800 D=q24pr=57402414058800=19600 D>0  a1,2=q±D2p=5740±19600280 a1,2=5740±140280 a1,2=20.5±0.5 a1=21 a2=20   Soucinovy tvar rovnice:  140(a21)(a20)=0  a=a1=21=21

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.


Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.

b=2 S/a=2 210/21=20 b=a2=20
c=a2+b2=212+202=29
A=180°πarcsin(a/c)=180°πarcsin(21/29)=46.3972°=46°2350"
B=180°πarcsin(b/c)=180°πarcsin(20/29)=43.6028°=43°3610"
C=90=90°Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady:

 • Poměr stran
  triangles Poměr stran pravoúhlého trojúhelníku je 13: 12: 5. Vypočítejte vnitřní úhly trojúhelníku.
 • Pravoúhlý trojúhelník
  right_triangles Vypočítejte chybějící stranu b a vnitřní úhly, obvod a obsah pravoúhlého trojúhelníku pokud a=10 cm a přepona c = 16 cm.
 • PT odvesna a obvod
  rt Vypočtěte délky stran pravoúhlého trojúhelníku ABC s přeponou c, pokud délka odvěsny a = 84 a obvod trojúhelníku o = 269.
 • Pravoúhly trojúhelník 9
  tr_rt V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je dáno : a=17cm, Vc=8 cm. Vypočítejte délku stran b, c, jeho obsah S, obvod o, délku poloměrů kružnic trojúhelníku opsané R a vepsané r a velikost úhlů alfa a beta.
 • Největší
  triangles Vypočtěte největší úhel trojuhelníku o stranách 197, 208, 299.
 • Těžnice RR trojúhelníku
  iso1 Rovnoramenný trojúhelník ABC má základnu | AB | = 16cm a rameno délky 10cm. Jaké jsou délky těžnic?
 • Vypočtěte
  obtuse_triangle Vypočtěte největší úhel trojúhelníku, jehož strany mají velikost: 2a, 3/2a, 3a
 • V čtverci
  stvorec V čtverci ABCD se stranou a = 6 cm je bod E střed strany AB a bod F střed strany BC. Vypočítejte velikost všech úhlů trojúhelníku DEF a délky jeho stran.
 • Úhly2
  triangles Určete velikost nejmenšího vnitřního úhlu pravoúhlého trojúhelníku, jehož velikosti stran tvoří po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.
 • Pravouhlý
  r_triangle Určitě úhly pravoúhlého trojúhelníku, s přeponou c a odvesnamy a, b; jestliže platí: a +b = 1,051c
 • Trojúhelník SUS
  triangle_iron Vypočítejte plochu a obvod trojúhelníku, pokud jeho dvě strany jsou dlouhé 88 dm a 88 dm a úhel nimi sevřený je 170°.
 • Střecha 8
  rr_triangle3 Štít domu má tvar rovnoramenného trojúhelníku s rameny délky 4 m velikosti základny 6 m. Jak velký úhel alfa svírá jeho střecha?
 • Decagon
  decanon Vypočtěte obsah a obvod pravidelného desetiúhelníku, je-li dán jeho poloměr kružnice opsané R=1m
 • RR trojúhelník
  rr Vypočítej obsah rovnoramenného trojúhelníku KLM, jestliže pro délky jeho stran platí k:l:m = 4:4:3 a má obvod 377 mm.
 • V terénu - věta SSU
  ssu_veta V terénu byla měřena vzdálenost bodů P a Q rovná 356 m. Úsečka PQ je vidět od pozorovatele pod zorným úhlem 107°22'. Vzdálenost pozorovatele od místa P je 271 m. Urči zorný úhel, pod kterým je vidět místo P a pozorovatele.
 • Odvěsny
  rt_triangle V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C známe délku strany AB = 24 cm a úhel při vrcholu B = 71°. Vypočítejte délku odvěsen trojúhelníku.
 • Obvod a odvěsny
  RT_triangle Určete obvod pravoúhlého trojúhelníku, jestliže délka jedné odvěsny je 75% délky druhé odvěsny a jeho obsah je 24 cm2.