Body na kružnici

V pravouhlej sústave súradníc so začiatkom O je narysované kružnice k /O; 2 cm/. Zapíš pomocou súradníc všetky body, ktoré ležia na kružnici k a ktorých súradnice sú celé čísla. Zapíš všetky body, ktoré ležia na kružnici l /O; 5 cm/ a ktorých súradnice sú celé čísla. O koľko bodov sa jedná?

Správna odpoveď:

n =  12

Postup správneho riešenia:

r1=2 cm (x0)2+(y0)2=r12 x2+y2=4  k:[2,0];[2,0];[0,2];[0,2]  r2=5 cm (x0)2+(y0)2=r22 x2+y2=25  l:[5,0];[5,0];[0,5];[0,5]; [3,4];[3,4];[3,4];[3,4] [4,3],[4,3],[4,3],[4,3]  n=3 4=12

Rovnica má nasledovné celočíselné riešenia:
x^2 + y^2 = 25

Počet nájdených riešení: 12
x1=-5; y1=0
x2=-4; y2=3
x3=-4; y3=-3
x4=-3; y4=4
x5=-3; y5=-4
x6=0; y6=5
x7=0; y7=-5
x8=3; y8=4
x9=3; y9=-4
x10=4; y10=3
x11=4; y11=-3
x12=5; y12=0

Vypočítané naším kalkulátorom Diofantovských problémov a celočíselných rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: